Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Czy prezesi spdzielni mieszkaniowych uczestnicz w chocholim anty-spdzielczym tacu?

PDF Drukuj Email

BANKIERZY JUDASZOWYCH


SREBRNIKW


Ci, ktrzy d do rozgrabienia majtku spdzielczego, w szczeglnoci spdzielni mieszkaniowych, przekonuj spoeczestwo, e spdzielnie s szczeglnego rodzaju zrzeszeniem wacicieli mieszka, wsplnot mieszkaniow, stowarzyszeniem posiadaczy i wacicieli nieruchomoci, samorzdem mieszkacw itp. Ani sowem nie wspominaj, e s przede wszystkim podmiotem gospodarczym. Przekonuj te, e wsplne dziaanie w celu osignicia sukcesu gospodarczego, to mrzonka, ktra w rzeczywistoci wolnego rynku, nie ma sensu. Atomizuj spoeczestwo, rodowisko spdzielcw, aby biernie przygldao si wielkiemu rozkradaniu majtku narodowego, w tym spdzielczego.
Do tego, szczeglnie media wmawiaj na rne sposoby spoeczestwu, e miliony mieszkacw spdzielczych blokw nie maj wpywu na to, jak s wydawane rodki finansowe, ktre co miesic wpacaj na konto administracji. Sugeruj, e cz pienidzy, zamiast na remonty i sprztanie, idzie na nieprzemylane zakupy lub zatrudnianie niepotrzebnych ludzi. Z rnych wzgldw dziennikarze staj si anty-spdzielczymi propagandzistkami. Niejednokrotnie zachowuj si tak, jakby swoje posannictwo zawodowe sprzedali za przysowiowe judaszowe srebrniki. Trudno inaczej wytumaczy amanie podstawowych zasad etyki dziennikarskiej, w szczeglnoci denie do poznania prawdy, bezstronno i uczciwo, niezaleno od grup interesw, poszanowanie prawa oraz respektowanie dobrych obyczajw.


Ubierajcy si w szaty obrocw mas czonkowskich nie wahaj si posugiwa rnymi pprawdami, a nawet kamstwami. Nie wahaj si demagogicznie wykrzykiwa, e czynsze w spdzielczych blokach s czsto wysze ni w podobnych budynkach zarzdzanych przez wsplnoty. Nie bacz nawet na to, e dane Gwnego Urzdu Statystycznego mwi dokadnie co innego. Itd. Przemilczaj, e tak naprawd chc dla siebie co uszczkn z ponad 450 miliardw zotych majtku spdzielczego zgromadzonego przez ponad 3,5 miliona czonw spdzielni mieszkaniowych.


Jak si okazuje, tej indoktrynacji ulega prawie kady. Od prostego czowieka po ekspertw gospodarczych. Od zwykych czonkw spdzielni, po osoby zasiadajce we wadzach i samych prezesw. Krtko mwic ci, ktrzy zarzucili sieci na majtek spdzielczy, maj si z czego cieszy. Krok po kroku s coraz bliej osignicia zamierzonego celu. A co najwaniejsze w majestacie prawa, przy aprobacie opinii spoecznej i uciesze samych ograbianych.


Szczeglnie zaskakuje uczestnictwo w tym chocholim anty-spdzielczym tacu coraz wikszej liczby prezesw spdzielni. Dziwi to tym bardziej, e kto jak kto, ale wanie oni powinni rozumie dziaanie upieczej machiny i robi wszystko, aby nie poara ich miejsca pracy. Bd co bd aby zosta prezesem trzeba mie wysze wyksztacenie, najlepiej z zarzdzania lub marketingu, bd ekonomiczne. Posiada minimum 5-letni sta pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym. Dziery certyfikat zarzdcy nieruchomoci. Dysponowa umiejtnoci kierowania zespoami ludzkimi i dowiadczeniem w zakresie zarzdzania i podejmowania szybkich decyzji. Chepi si znajomoci ustawy o gospodarce nieruchomociami i znajomoci prawa spdzielczego. Do tego by niekaranym i mie talent do prowadzenia negocjacji. Takie wymogi musieli spenia m.in. kandydaci na prezesa Radomskiej Spdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego.


Niestety jest cz prezesw, ktrzy widzc wielk nagonk na spdzielnie mieszkaniowe prowadzon przez lobby anty-spdzielcze, w ktrym nie brakuje posw i osb zasiadajcych w awach rzdowych, sama przymierza si do uszczknicia co dla siebie z wielkiego majtku spdzielni mieszkaniowych. Wida to m.in. po ich poczynaniach i goszonych przemyleniach. Inni staraj si jak najmniej mwi i trzyma jak najdalej od jakichkolwiek forw spdzielczych. Atomizuj siebie i spdzielnie, ktrymi zarzdzaj. S nawet tacy, ktrzy przyczaj si do anty-spdzielczej wrzawy liczc, e zostan zagospodarowani przez rzdzcych, gdy wybije ustawowy koniec spdzielczoci.

W ten sposb, tylko sprzyjaj w rozptywaniu coraz wikszej wrzawy anty-spdzielczej. Lobbyci marzcy o rozkradzeniu majtku spdzielni mieszkaniowych rzucaj wrcz wszystkim w twarz haso: ?Spdzielnie dla spdzielcw, a nie dla prezesw?. I nie stronic od pomwie lamentuj: ?Prezesi traktuj czonkw spdzielni jak niewolnikw ? pacz i pa?. No i obwieszczaj: ?Spdzielnie to bandytyzm w majestacie prawa. Te bandyckie instytucje powinny by ju dawno zlikwidowane. Niestety, lobby prezesw od lat na to nie pozwala!? Zorganizowane grupy nie wahaj si wykrzykiwa na prezesw: ?Zodzieje! Zodzieje! Zodzieje!?


Przeciwnicy spdzielni nie przyjmuj do wiadomoci, e wszystkie wytyczone procesy w III RP o dokonanie popenienia domniemanych przestpstw przez prezesw spdzielni mieszkaniowych nie przyniosy oczekiwanych orzecze sdowych. W adnym przypadku nie zapad prawomocny wyrok. Uniewinniony z mnstwa najprzerniejszych zarzutw, po trwajcych czternacie lat zmaganiach w sdach rnych instancji, zosta nawet byy prezes Spdzielni Mieszkaniowej ?Pojezierze? Zenon Procyk. Sta si symbolem zmowy politykw, rnych grup naciskw i grup interesu, pomwie dziennikarskich itd. Z 20 zarzutw jakie znalazy si w akcie oskarenia, pozostay ju tylko dwa, najlejsze. I wszystko wskazuje na to, e rwnie z nich zostanie oczyszczony.


Spdzielczo, wbrew oczekiwaniom lobby anty-spdzielczego i powizanych z nim mediami, staje si przykadem prowadzenia uczciwej dziaalnoci gospodarczej. Na przykad w Tarnowie w 2014 r. ani jedna osoba zwizana ze spdzielczoci nie jest podejrzana o popenienie jednego z 1653 wykrytych przestpstw gospodarczych. Podobnie jest w caej Polsce.


Wyjtkowe przypadki dotycz afer w rdmiejskiej Spdzielni Mieszkaniowej w Warszawie i Spdzielni Mieszkaniowej rdmiecie w odzi. Wanie w nich zastpiono star nomenklatur, czego domagaj si tzw. odnowiciele spdzielczoci na czele z pose Lidi Staro, menederami nie skaonymi komun. No i nowe wadze spdzielni mieszkaniowych zadziaay w stylu doprowadzania do upadoci nawet najlepiej prosperujcych firm pastwowych. W Warszawie powsta problem spacenia 43 mln z dugu w zwizku z chybiona inwestycj. W odzi zaistnia podobny przypadek.


Natomiast narzekania, e miliony mieszkacw spdzielczych blokw nie maj wpywu na to, jak s wydawane ich rodki finansowe, ktre co miesic wpacaj na konto spdzielni mieszkaniowych, znalazy nieoczekiwany fina w kilku spdzielniach mieszkaniowych. W kilku przypadkach nowo wybrani czonkowie rady nadzorczej zaczli wkracza w kompetencje swych prezesw i pozostaych czonkw zarzdu. Nie maj wiadomoci, e podjte przez nich dziaania mog prowadzi do destrukcji ich spdzielni. Uzdrowiciele chcc mie realny wpyw na wane wedug nich sprawy dla mieszkacw, zakadaj im dosownie stryczek na szyj, jednoczenie ubezwasnowalniajc zarzd w dziaalnoci. Zapominaj, ze ich odpowiedzialno za te bdne decyzje bdzie tym wiksza.


Tymczasem nagonka na spdzielczo trwa. Lobby anty-spdzielcze i wysugujce si im media domagaj si kolejnego zwikszania kontroli prezesw, wikszych praw dla lokatorw, likwidacji opaty notarialnej przy przeksztaceniu mieszkania spdzielczego itd. Wszystko po to, by mieszkacy osiedli spdzielczych mogli atwiej si odczy i powierzy administracj budynkiem komu innemu, na przykad wsplnocie. A przede wszystkim po tom aby przy przeksztaceniu mieszkania nie trzeba byo nawet zawiera aktu notarialnego. Co wicej, w bloku, w ktrym zostanie wykupiony na wasno co najmniej jeden lokal, automatycznie miaaby powsta wsplnota mieszkaniowa.


Autorka projektw rnych ustaw anty-spdzielczych, pose Lidia Staro, powtarza do znudzenia przy kadej okazji: ?Spdzielcy ju zapacili za swoje mieszkania. Kto jak nie oni pokryli w caoci koszty ich budowy? Zamiast aktu notarialnego powinno wystarczy zawiadczenie, ktre spdzielnia wydawane przez spdzielni w cigu miesica od momentu zoenia wniosku o przeniesienie wasnoci.? Postuluje rwnie, by w radach nadzorczych nie mogli zasiada pracownicy spdzielni, co wedug niej si zdarzao. Chciaaby rwnie, by prezesi spdzielni byli wybierani przez walne zgromadzenie wszystkich czonkw, a nie rad nadzorcz. Krtko mwic w jej oczach spdzielnia to swoistego rodzaju instytucja lub organ samorzdowy, a nie podmiot gospodarczy.

Jako nikogo nie dziwi, dlaczego przeciwnicy spdzielczoci troszczc si mieszkacw blokw spdzielczych, nie prbuj wpyn na to, by ulegy zmniejszeniu opaty za mieszkanie niezalene od spdzielni. Bd co bd stanowi one okoo 80 proc. ich wysokoci.

Henryk Nicpo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka