Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Po napenieniu przez pastwo kieszeni deweloperom, nadchodzi czas napychania kieszeni przez pastwo kamienicznikom

PDF Drukuj Email

CZAS NA

RYNEK NAJMU?

Wedug opracowania ?Regulacje dotyczce rynku najmu w UE?, uwierzytelnionego przez Komisj Europejsk (European Economy Economic Commission Economic w Polsce, podobnie jak na Wgrzech, Litwie, otwie, Estonii czy te w Rumunii jest wyjtkowo duo mieszka wasnociowych, a niewiele na wynajem. Dokadnie na odwrt sytuacja przedstawia si w najbogatszych pastwach europejskich, gdzie dominuje zamieszkiwanie w mieszkaniach wynajmowanych.

Zauwaa to m.in. prof. Jacek aszek ze Szkoy Gwnej Handlowej uchodzcy za eksperta od rynku nieruchomoci nie tylko w III Rzeczpospolitej. W padzierniku 2014 r. ze swymi przemyleniami i uwagami na ten temat podzieli si na portalu Biznes.pl w zakadce Nieruchomoci.


Kady jednak ekspert, ktry zapozna si z wywodami pana prof. aszka w temacie, musi zwrci uwag, e jego ekspercie przemylenia maj jednak zabarwienie ideologiczne i lobbystyczne, a nie merytoryczne. Przede wszystkim dlatego, e przemilczaj rol w tym zakresie spdzielczoci mieszkaniowej. Dla pana profesora, ktry wykada w Szkoy Gwnej Handlowej, spdzielczo mieszkaniowa w ogle nie istnieje.

Bez idei budownictwa spdzielczego

Pocztek wywodu eksperta od rynku nieruchomoci w III Rzeczpospolitej i na wiecie nie zwiastuje jego antyspdzielczego nastawienia. Pisze, nawet bardzo ciekawie:

?Warto przypomnie, e rynek najmu w Europie by zawsze dobrze rozwinity, ba, nawet mona powiedzie, e Europa bya kolebk tego budownictwa, tak jak Ameryka bya kolebk domw jednorodzinnych kupowanych na kredyt hipoteczny. Jeszcze na pocztku XX wieku mieszkania na wynajem zaspokajay wikszo potrzeb spoeczestw europejskich i byy to klasyczne mieszkania czynszowe, czyli kamienice budowane na wynajem i dla zysku przez tak zwanych kamienicznikw. Pierwsze dowiadczenia z najmem nie byy jednak dobre, podobnie jak nie byy dobre pierwsze dowiadczenia z kapitalizmem oraz kredytami hipotecznymi. W pogoni za zyskiem, w okresie nasilonej migracji do miast w XIX wieku budowano coraz gorsze i coraz bardziej zatoczone mieszkania, co podnosio do gry rent gruntow (cen ziemi) i byo bodcem do kolejnych oszczdnoci kosztw. W konsekwencji czsto dochodzio do katastrof budowlanych oraz poarw, a warunki mieszkaniowe gwatownie si pogarszay, uatwiajc rozprzestrzenianie si chorb?.

Wymazywanie spdzielczoci mieszkaniowej z historii i wspczesnoci rozpoczyna jednak szybciej ni mona byoby si tego spodziewa. W nastpnym akapicie stwierdza:

?T spiral przerwaa interwencja pastwa, ktre wprowadzio pocztkowo regulacje sanitarne, urbanistyczne i budowlane, a w nastpnym etapie samo zaangaowao si w budownictwo mieszkaniowe. W wyniku jego aktywnej polityki mieszkaniowej, ktra trwaa w zasadzie przez wikszo XX wieku i wspieraa porednio i bezporednio budow mieszka w rnych formach, szybko wzrosy inwestycje mieszkaniowe, nastpi szybki rozwj budownictwa mieszkaniowego i w efekcie poprawa sytuacji mieszkaniowej, co moemy dzisiaj z zazdroci obserwowa?

Pan profesor pisze tylko o roli pastwa, w tym jako prawodawcy. Ani sowem nie wspomina, e odpowiedzi na wysokie czynsze kamienicznikw byo rwnie powstanie idei budownictwa spdzielczego, czy te spoecznego budownictwa czynszowego. Przemilcza, e odegrao ono bardzo du rol w ksztatowaniu prospoecznego pastwa, nawet jeli pniej udzia spdzielczoci mieszkaniowej w najbardziej rozwinitych gospodarczo pastwach zmala do nieco ponad 5 proc. Jeli pisze o roli pastwa, to w domyle? socjalistycznego. Nie kapitalistycznego, ale socjalistycznego. Inaczej bowiem by nie moe, gdy wedug pana profesora, aby by obiektywnym, naley doda:

?w czci pastw polityka ta doprowadzia do nadmiernego rozwoju tego sektora, co oczywiste, kosztem innych celw gospodarczych i spoecznych. Dziaania pastwa byy wielokierunkowe: wspierao budownictwo wasnociowe, rozwijao budownictwo socjalne dla sabszych grup ludnoci oraz budownictwo realizowane w rnych formach w formule ?bez zysku?, wypacao zasiki mieszkaniowe (dodatki mieszkaniowe). W konsekwencji udzia czysto rynkowego budownictwa na wynajem spad z 50 proc. do niewiele ponad 10 proc. Struktura wasnoci mieszka w Europie, podobnie jak polityka mieszkaniowa, jest jednak nadal bardzo zrnicowana?

Fiasko budownictwa deweloperskiego

i idei wsplnot mieszkaniowych

O tym, e pan profesor stara si zachowa pozory obiektywnego naukowca ma wiadczy fragment materiau:

?Ostatnie 30 lat, to w wikszoci krajw wspieranie wasnoci prywatnej poczone ze wspieraniem kredytw hipotecznych i gwatowny wzrost tej wasnoci i aktyww hipotecznych bankw. No c, kada przesada zazwyczaj niedobrze si koczy, dlatego teraz dla odmiany moemy oglda problemy zwizane z forsowaniem mieszka wasnociowych dla wszystkich. (?). A c dzieje si na tym rynku obecnie? Raport potwierdza to, co jest oczywiste dla kadego ekonomisty, czyli e nadmierna regulacja prowadzona w interesie lokatora z punktu widzenia socjalnego prowadzi z jednej strony do utraty przez ten zasb jego funkcji ekonomicznych, a z drugiej do jego upadku. Jeeli przymusowo wydua si okresy minimalnego okresu kontraktu najmu, ogranicza wysoko czynszu i moliwoci jego zmiany, to zasb ten przestaje peni funkcj uelastyczniajc rynek mieszkaniowy i rynek pracy, a staje si form budownictwa socjalnego, gdzie przy czynszu niszym od rynkowego mieszka si do koca ycia i pomimo rynkowej nazwy, nie sposb znale i wynaj takie wolne mieszkanie, gdy go potrzebujemy. Z drugiej za strony wszystkie te ograniczenia wpywaj na nisk zyskowno takiego biznesu, wic waciciele nie remontuj budynkw, wycofujc w ten sposb zaangaowany kapita i ich liczba spada. Robi si wic jak w socjalizmie, mamy socjalne prawa, tylko nie ma mieszka?.

Przewrotno tego fragmentu polega na tym, e niewtpliwie zosta napisany w interesie kamienicznikw. Ale niszczona przez ostatnie lata na rne sposoby przez kolejne ekipy rzdowe spdzielczo mieszkaniowa powinna wzi wanie w fragment na sztandary. Wytyka bowiem pastwu fiasko budownictwa deweloperskiego i idei wsplnot mieszkaniowych, ktre bd co bd tworz posiadacze aktw notarialnych. Pokazuje fiasko antyspdzielczego kursu kolejnych rzdw realizujcych interesy deweloperw. Oczywicie recept na deweloperski krach ma by budownictwo czynszowe.

Jak uczyni z profesora sojusznika spdzielczoci mieszkaniowej?

Dlatego profesor w swych rozwaaniach o podkrela:

Im wicej ogranicze zwizanych z wynajmem, (?), tym mniej mieszka na wynajem?.

Nastpnie dodaje:

?W ostatnich latach, po kolejnych zych dowiadczeniach z kredytami hipotecznymi, prbuje si co na tym polu zmienia. Zmiany regulacyjne, a przynajmniej ich propozycje, zwaszcza w tych pastwach, ktre dotd szczyciy si bardzo socjalnymi regulacjami, id w kierunku uelastyczniania kontraktw najmu, ktre skraca si z dotychczasowych 3 ? 5 lat, do 1 ? 3 lat. Dotyczy to waciciela, gdy lokator mg wypowiedzie kontrakt w cigu 1 ? 3 miesicy. Teraz te utrzyma to prawo, ale bdzie musia zapaci wynajmujcemu rekompensat za straty. Wprowadza si te zasad wyganicia kontraktu w momencie sprzeday mieszkania, gdy do tej pory zazwyczaj kontrakt przechodzi na nowego nabywc. Proponuje si te wicej moliwoci zakoczenia kontraktu przed czasem przez waciciela, zwaszcza rozszerzenie zakresu przejcia nieruchomoci dla wasnych potrzeb?.

Krtko mwic wynajmujcy mieszkania, ktrych nie sta na ich zakup, maja mie ycie niczym w raju. Przemilcza, e kiedy z premedytacj uderzono w spdzielcze lokatorskie prawo do lokalu dajc ich posiadaczom akty notarialne. Przemilcza, e jego posiadacze mieli o wiele wiksze prawa, ni po obecnych zmianach ustawodawstwa w pastwach wysokorozwinitych. Przemilcza, e lokatorskie prawo do lokalu dawao wasne mieszkanie przede wszystkim modym ludziom wstpujcym w ycie i uboszym mieszkacom naszego kraju, ktry nie byo sta na domek jednorodzinny, czy te mieszkanie wasnociowe.

Ale spdzielnie nie peniy nigdy roli kamienicznikw. Dlatego prof. Jacek aszek ze Szkoy Gwnej Handlowej niczym dobrze opacany lobbysta kamienicznikw stwierdza:

?A my w Polsce? Wielokrotnie ju wspominaem o ustawie Bieruta dotyczcej ochrony lokatorw, ktra miaa zniszczy polsk wasno mieszkaniow i ktra jest tak skwapliwie houbiona przez wszystkie kolejne rzdy tak zdecydowanie odcinajce si od komunizmu. Jednak w rankingu liberalnoci przepisw wzgldem budownictwa na wynajem Polska wypada zadziwiajco dobrze. Dopiero dokadniejsza analiza pokazuje, e jest to tylko kwestia braku znajomoci polskich regulacji, a zwaszcza tych dotyczcych eksmisji (mieszkanie zastpcze) i regulacji wysokoci czynszu.

Z tych sw jednoznacznie wynika, e profesor chciaby zmieni te przepisy. Jeli tak, to musi by lobbyst kamienicznikw.

Pamitajc o tym, nie naley zapomina, e profesor z prestiowej uczelni pokazujcy fiasko antyspdzielczego kursu kolejnych rzdw realizujcych interesy deweloperw moe sta si wpywowym sojusznikiem spdzielczoci mieszkaniowej. Problem polega na tym, aby w swej pracy naukowej, chcia pamita o spdzielczoci!

Henryk Nicpo

 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka