Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Midzynarodowa odsiecz dla polskiej spdzielczoci

PDF Drukuj Email


SPRAWA CAEJ EUROPY


Przez dugie lata spdzielcy na caym wiecie niedowierzali, e w takim kraju jak Polska, spdzielczo moe by na rne sposoby nkana i szykanowana m.in. poprzez ustawy majce na celu ograniczenie jej autonomii i samorzdnoci oraz rugowanie z ycia gospodarczego i spoecznego. Nie miecio si im w gowie, e antyspdzielcze lobby posugujc si forsowaniem okrelonych zapisw prawnych mone dy do cakowitego unicestwienia spdzielczej formy gospodarowania w pastwie uwaanym za cywilizowane, demokratyczne i praworzdne. Kiedy si przekonali, e nie s to adne bajki, zadecydowali, e nie gdzie indziej, ale w Warszawie zbierze si walne Zgromadzenie Oglne Cooperatves Europe. Midzynarodowy Zawizek Spdzielczy zrzeszajcego ponad miliard osb pomys zdecydowanie popar.

Jzyk dyplomatyczny

Spdzielcy na caym wiecie s wstrznici antyspdzielczym kursem Polski. Dla nich nie do pomylenia jest w pastwie prawa stworzenie warunkw prawnych umoliwiajcych przeksztacanie spdzielni pracy w spki prawa handlowego. Dlatego nie wykluczaj, egrupa posw, ktra zoya w Sejmie wniosek umoliwiajcy takie przeksztacenia rwnie spdzielni handlowych, moe mie powizania nawet ze wiatem przestpczym. Dla nich wrcz kryminalnymi s dziaania zmierzajce do likwidacji spdzielczoci mieszkaniowej i utworzenia w ich miejsce sabych pod wzgldem prawnym i ekonomicznym wsplnot mieszkaniowych. api si za gowy, gdy czytaj najnowsze projekty ustaw dotyczcych spdzielczoci. Ich zdumienie nie ma granic, gdy odkrywaj, e forsowane w parlamencie polskim zapisy prawne ami wszystkie siedem zasad spdzielczych ustalonych przez Midzynarodowy Zwizek Spdzielczy. Dobrowolne i otwarte czonkostwo; demokratyczna kontrola czonkowska, ekonomiczne uczestnictwo czonkw; autonomia i niezaleno; edukacja, szkolenie i informacja; wsppraca pomidzy spdzielniami oraz troska o spoeczno lokaln nale do najwyszych wartoci wypracowanych przez spdzielczo dla wspierania nowoczesnej wolnorynkowej gospodarki.

Prezydent Midzynarodowego Zwizku Spdzielczoci, Dama Pauline Green,wiadoma antyspdzielczego kursu w Polsce nie zawahaa si w swym wystpieniu powiedzie:

- Wiemy, e polska spdzielczo jest dyskryminowana poprzez niekorzystne rozwizania prawne i polityk podatkow. Ale polscy spdzielcy mog liczy na solidarne wsparcie Midzynarodowego Zwizku Spdzielczego i Cooperatives Europe oraz korzysta z dowiadcze spdzielcw z innych krajw, gdzie udao si wprowadzi prawo yczliwe dla spdzielczoci.

Zadeklarowaa rwnie, e Midzynarodowy Zwizek Spdzielczoci jest gotowy pomc polskim legislatorom przygotowa projekt ustawy spdzielczej zgodny z zasadami spdzielczymi oraz oparty na dowiadczeniach europejskich. Po czym dodaa:

- Spdzielnie na caym wicie mog domaga si od swoich rzdw stabilnych, dobrych ram prawnych oraz ochrony swej wasnoci. Spdzielnie chc mie takie samo wsparcie ze strony swojego kraju jak inne formy organizacyjne funkcjonujce w gospodarce. Natomiast rzd ma prawo oczekiwa, e spdzielnie bd prowadzi dziaalno w sposb prawidowy i zgodnie z wyznaczonymi celami i zasadami.

Prawdziwe znaczenie sw

Dla wielu obserwatorw wystpienie pani prezydent byo powanym pogroeniem palcem dla wadz polskich. Wedug nich naleao go czyta w nastpujcy sposb:

Rzdzcy Polsk, jeli nie zaprzestaniecie niszczy planowo i z premedytacj spdzielczoci, to na arenie midzynarodowej rozpoczniemy skuteczn akcj przywoania was do porzdku. Jeli w Polsce nie ma nikogo, kto zgodnie z zasadami spdzielczymi stworzyby prawo spdzielcze, suymy swoimi ekspertami. W nowoczesnej gospodarce nie ma miejsca na monokultur spkow, bo jest ona pod kadym wzgldem szkodliwa nie tylko dla gospodarki polskiej, ale i wiatowej. Midzynarodowe organizacje spdzielcze ze swojej strony zapewniaj, e spdzielczo ze swej strony za yczliwo odpaci prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej zgodnie z obowizujcym porzdkiem prawnym, bdzie odprowadzaa nalene podatki i wspomagaa pastwo w rozwizywaniu wielu trudnych problemw spoecznych.

Bez owijania w bawen

W podobnym tonie wystpi prezydent Cooperatives Europe, Drik Lehnhoff. W pewnym momencie nie owijajc w bawen stwierdzi:

Wiemy, e w Polsce spdzielczo, ktra ma ponad 150-letnie tradycje, musi radzi sobie z wieloma wyzwaniami. Staramy si wspiera polskich spdzielcw w ich zabiegach o sprawiedliwe regulacje prawne. Bronimy autonomii ruchu spdzielczego, jego niezalenoci od pastwa, bronimy spdzielczych wartoci i zasad, bronimy spdzielczej tosamoci. 8 milionw polskich spdzielcw potrzebuje lepszego zrozumienia i dialogu z wadzami.

Aby rzdzcy Polsk ulegajcy ponad miar lobby antyspdzielczemu zdali sobie spraw, e dalsze niszczenie polskiej spdzielczoci nie ujdzie im bezkarnie podkreli:

- Silna spdzielczo w Europie moe przyczyni si do umocnienia spdzielczoci na caym wiecie. Dlatego chcemy mie wicej do powiedzenia w Unii Europejskiej. Temu suy rozpoczta w ubiegym roku praca staej Grupy Roboczej przy Komisji Europejskiej!

Bez taryfy ulgowej

Obserwatorzy rzdowi, ktrzy przybyli na obrady walnego Zgromadzenie Oglnego Cooperatves Europe musieli by zaskoczeni pyncymi z caego wiata negatywnymi ocenami dyskryminacji, szykanowania i wrcz przeladowani spdzielczoci w Polsce. Negatywne oceny antyspdzielczej polityki, w tym a tak wielka jej szkodliwo dla wizerunku polskiego pastwa, musiay ich mocno zaskoczy. Co wicej, nie spodziewali si umidzynarodowienia sprawy. Tymczasem wanie tak si stao. Nie do, e w Generalnej Uchwale Zgromadzenia Oglnego Cooperatves Europe stwierdzono, e niektrych pastwach europejskich, np. w Polsce i Turcji, prace nad ustawodawstwem spdzielczym zmierzaj do ograniczenia samorzdnoci spdzielczoci, to na domiar zego dla lobby antyspdzielczego zwrcono si do Komisji Europejskiej o zainicjowanie dziaa na rzecz nadania Midzynarodowym Zasadom Spdzielczym mocy prawnej rwnej prawu Unii Europejskiej, zarwno w Traktatach Unii Europejskiej, jak i w aktach prawa pochodnego z moc bezporednio skuteczn w kadym z krajw czonkowskich.

Mona rzec, e rzdzcy Polsk otrzymali t, jeli nie czerwon kartk od Zgromadzenia Oglnego Cooperatves Europe oraz Midzynarodowego Zawizku Spdzielczego za niszczenie z premedytacj polskiej spdzielczoci. Co prawda wielu z nich bdzie dalej narzdziami w rkach lobby antyspdzielczego, ale mona mie nadziej, e przynajmniej niektrzy zmieni front i zaczn si sprzeciwia dokonujcemu si gwatowi na spdzielczoci. Najbardziej zatwardziali bd mieli jednak jeden powany problem do rozwizania. Po osigniciu celw przez oba midzynarodowe zwizki spdzielcze nie bd mogli bezkarnie forowa antyspdzielczych zapisw prawnych niezgodnych z konstytucj, jak robi to teraz. Nie bdzie taryfy ulgowej dla pastw dyskryminujcych spdzielczo. Nie bdzie mona kpi w ywe oczy ze zobowiza unijnych.

Henryk Nicpo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka