Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Czas by posowie i senatorowie ulegajcy lobbystom zaczli ponosi odpowiedzialno karn i materialn

PDF Drukuj Email


PRODEWELOPERSKIE PRAWA


Od 1989 r. lobby antyspdzielcze szermujc po prostacku pojciem prawa wasnoci dy do wymazania spdzielczoci mieszkaniowej z mapy polskich miast. Politycy znajdujcy si na jego usugach wmawiaj biednym rodzinom, e akt notarialny uczyni nawet najbiedniejszego czonka spdzielni penym szczcia wacicielem mieszkania.

Co wicej, bojc si zdemaskowania, nawet sowem nie wspominali o puapkach prawnych, strukturalnych i funkcjonalnych zwizanych z ich koncepcj wspierania deweloperskiego budownictwa mieszkaniowego Do tego rnymi zapisami w odpowiednich ustawach wrcz promowali zaprogramowan nieuczciwo deweloperw. Jednym z dowodw na poparcie tego oskarenia jest wielka uomno prawa o wsplnotach mieszkaniowych.

Celowe minimalizowanie odpowiedzialnoci

Tymczasem wiadome tworzenie zego i prodeweloperskiego prawa sprawio, e tysice polskich rodzin, chocia zaryzykowao zaduenie si w bankach na ziszczenie swojego marzenia, nawet nie doczekao si wasnych czterech ktw. Akt wasnoci pozosta dla nich nieziszczonym marzeniem, gdy bez skrupuw uchwalane przez parlament pen par prawo pene niejasnoci i luk wykorzystuj kancelarie prawne pracujce na rzecz deweloperw.

Rzdzcy postarali si nawet ustawowo wyeliminowa konkurencj, ktra mogaby stan tzw. inwestorom na drodze do robienia yciowych interesw. Najlepiej wiadczy o tym praktyczne unicestwienie w ten sposb budownictwa mieszkaniowego wedug zasad spdzielczych. Ponadto wszczto dziaania w kierunku cakowitej likwidacji spdzielczoci mieszkaniowej. Prawne likwidowanie w ten sposb silnej i zorganizowanej konkurencji otworzyo lobby deweloperskiemu praktycznie szeroko drzwi do wielkiego skoku na kas Polakw marzcych o wasnym dachu nad gow.

Aby zmniejszy ryzyko inwestycyjne lobby antyspdzielcze doprowadzio nawet do ustanowienia prawa minimalizujcego odpowiedzialno deweloperw za wszelkie niedorbki, uszkodzenia, mankamenty, usterki, niedocignicia, defekty, felery, najprzerniejsze wady i skazy oraz inne partactwo w oddawanych do uytku budynkach. O tym jak sprawa jest powana, najlepiej wiadczy fakt, e prawo nie chroni w dosownie w aden sposb klientw przed tzw. nieznanymi roszczeniami formalno-prawnymi. Aby zamia si spoeczestwu w nos, wsplnota mieszkaniowa, ktra miaa zastpi rzekomo skompromitowane spdzielnie mieszkaniowe. zostaa okrelona w przepisach ustawy z 24 czerwca 1994 r., ktra wesza w ycie 1 stycznia 1005 r. jako ?jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej.? Mwic krtko: jako tzw. uomna osoba prawna, do ktrej jednak naley przymusowo przystpi z chwil nabycia lokalu.

Owa regulacja ku zadowoleniu deweloperw wprowadzia te szereg poj i procedur, ktrych zrozumienie jest czsto wrcz niemoliwe u osb nie majcych przygotowania prawnego a konieczne dla prawidowego funkcjonowania owego kwazipodmiotu. M.in. przy podejmowaniu uchwa i w uczestniczeniu w zarzdzaniu wspln nieruchomoci. Ponadto niejasno zostaa okrelona jej zdolno do nabywania np. nieruchomoci. Co prawda, ustawa nie wyklucza zdolnoci wsplnoty mieszkaniowej do takiej czynnoci prawnej, ale jest mnstwo przykadw odmowy przez sd wpisania do ksig wieczystych wsplnoty jako waciciela. Do tego Sd Najwyszy rnie do tej sprawy podchodzi.

Uomno tego aktu prawnego sprawia, e wsplnoty mieszkaniowe nie mog by w naleyty sposb reprezentowane przed sdami rwnie w innych sprawach. Deweloperzy otrzymali wic od ustawodawcy, czyli mona podejrzewa od kupionych przez nich parlamentarzystw, wymarzonego partnera, ktrego w przeciwiestwie do spdzielni mieszkaniowych, mona na kadym kroku ogrywa. Stworzono im wic idealne warunki by co wybudowa, wzi kas, jeli si da ? oszuka, przekaza wsplnocie oraz zapomnie o wszystkich zobowizaniach gwarancyjnych, przyrzeczeniach i rkojmiach.

Na przegranej pozycji

Nic zatem dziwnego, e od kilkunastu lat mieszkania i inne lokale oddawane do uytku na nowych osiedlach przez firmy deweloperskie nie s wolne od wspomnianych niedorbek, niedocigni, defektw, usterek, felerw, wszelakiego rodzaju mankamentw itd. Co wicej, problemem, kto ma je usuwa nikt si nie przejmuje. Rzdzcy udaj guchych, albo gupich i spraw zamiataj skutecznie, jak na razie, pod dywan.. Tymczasem w wielu przypadka koszty usunicia zgaszanych wad sigaj milionw zotych.

W pastwie prawa nikt nie powinien mie wtpliwoci, kto ponosi odpowiedzialno za partactwo lub niesolidne wykonanie. Tymczasem w III Rzeczypospolitej jest inaczej. Niewywizujcy si z umw s chronieni przez pastwo na rne sposoby. Sdy zasaniajc si rnymi paragrafami staj najczciej po stronie dewelopera, ktry prbuje si wykpi od odpowiedzialnoci za swoje brakorbstwo i partactwo. W aden sposb nie prbuj go przymusi do tego, co w innych krajach jest oczywistoci.

Nic dziwnego, e coraz czciej spoeczestwo nie postrzega Polski jako pastwo prawa, ale jako twr, ktrego najwaniejszym posannictwem jest obrona rnego rodzaju grup interesw i nacisku.

Na przykadzie budownictwa mieszkaniowego wida, jak poszkodowani praktycznie stoj na przegranej pozycji w zderzeniu z machin prawn, w ktrej gwn rol odgrywaj wyspecjalizowane kancelarie prawne. W tym przypadku wynajmowane przez tzw. inwestorw. Procesy trwaj latami i s kosztowne Do tego pokrzywdzeni maj olbrzymie kopoty z wniesieniem jednego pozwu do sdu o sprawiedliwo. Wspwacicielami osiedla podeweloperskiego jest kilkaset czy kilka tysicy osb. Nic zatem dziwnego, e w tej sytuacji trudno si im zebra i zorganizowa, by wsplnie wnie spraw do sdu..

W przypadku znienawidzonych przez lobby deweloperskie spdzielni mieszkaniowych nabywcy mieszka i lokali nigdy nie byliby naraeni na tego rodzaju niebezpieczestwo, chociaby z tego powodu, e spdzielnie odpowiadaj za wszystko, co jest wsplnym elementem kadego budynku. Piwnice, instalacje, windy, klatki schodowe, elewacje zewntrzne, balkony, dachy musz by utrzymane zawsze bez adnej taryfy ulgowej. Zarzdy i pracownicy nie mog si tumaczy, e czego nie wiedzieli, e o czym zapomnieli, e co przeoczyli. Natomiast inspektorzy nadzoru gow odpowiadaj za wywizanie si ze swych obowizkw.

Rysy na tarczy

Symbolem negatywnych skutkw prodeweloperskiego prawa moe by 13-letni blok wzniesiony w Warszawie, zaledwie kilkaset metrw od gmachu Sdu Najwyszego. Zosta wybudowany przez firm powizan z jednym z najbogatszych Polakw, waciciela m.in. sie sklepw. Wkrtce po przejciu przez wsplnot mieszkaniow ujawnio si mnstwo usterek, w tym na elewacji budynku, w holu, na klatce schodowej, tarasach i w windach. Gara zalewaa woda. Rzeczoznawcy obliczyli, e na napraw potrzeba okoo p miliona zotych. Wsplnota nie moga jednak wystpi z marszu do sdu, by wymusi na deweloperze usunicie usterek. Obowizujce przepisy nie daj jej bowiem takiej moliwoci.

Dlatego waciciele mieszka musieli podpisa z zarzdem wsplnoty umowy cesji o przekazaniu swych roszcze dotyczcych usunicie usterek w ramach rkojmi lub uzyskania odszkodowania. Uczynia to niespena poowa mieszkacw. Skutkiem tego pozew mg zosta zoony do sdu jedynie w imieniu 48 proc. wacicieli mieszka. I tylko oni mogli si cieszy z wygrania sprawy w pierwszej instancji. Sd zasdzi 205 tys. z odszkodowania. Gdyby do pozwu przyczyli si wszyscy, mieliby ponad 400 tys. z na niezbdne naprawy.

Rado 48 proc. czonkw wsplnoty mieszkaniowej okazaa si przedwczesna. Sd Apelacyjny na wniosek prawnikw jednego z najbogatszych Polakw, waciciela m.in. sieci sklepw, uzna, e cesje s bezprawne, a co za tym idzie oddali roszczenie. W uzasadnieniu podkreli, e zarzd wsplnoty moe tylko administrowa blokiem. Nie ma za adnego prawa do dania usunicia usterek, gdy do tego wyczno maj tylko waciciele mieszka, ktrzy podpisali umowy o zakup nieruchomoci.

Deweloperzy mieli powody do zacierania rk z radoci. Pienidze wyoone na lobbowanie wrd parlamentarzystw nie poszy kolejny raz na marne. Podobnie machina prawna dziaaa przy rozpatrywaniu przez sdy mnstwa innych spraw. Uchwalone przez nich kalekie prawo okazao si wyborow tarcz chronic ich przed odpowiedzialnoci za wszelakie partactwo i bezprawne machinacje.

Jednak ku ich zaskoczeniu, tym razem wsplnota mieszkaniowa postanowia walczy do koca i postanowia sprawiedliwoci szuka do skutku, chociaby w Sdzie Najwyszym. Zoya wic tutaj wniosek o kasacj. No i na rozprawie siedmioosobowy skad podj uchwa przyznajc racj dochodzcym sprawiedliwoci, Co wicej, ogosi, e ma by wica dla wszystkich sdw w podobnych sprawach. Czonkowie wsplnot bd wic mogli dokonywa cesji na zarzd, by razem dochodzi tym sposobem swych praw.

Lobby deweloperskie doznao w ten sposb poraki. Problem polega jednak na tym, e w dalszym cigu ma wadz nad posami i senatorami z premedytacj uchwalajcych byle jakie i interesiarskie ustawy. Do tego nie ponoszcych dosownie adnej odpowiedzialnoci za stanowienie penego furtek do rozgrabiania Polski i partackiego prawa pod dyktando tych, ktrzy III Rzeczypospolit traktuj jako up. Niestety, ten chocholi dla Polski taniec trwa pod hasami liberalizmu gospodarczego.

Henryk Nicpo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka