Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Dziaki ogrodowe, rwnie akomy ks jak tereny Spdzielni Mieszkaniowych

PDF Drukuj Email


PRAWO NARZDZIEM

PRZESTPSTWA I BEZPRAWIA


Wpywowe lobby finansowo-dewloperskie postanowio sobie za cel ograbienie niezamonych rodzin oraz emerytw i rencistw z atrakcyjnych terenw zajtych przez rodzinne ogrody dziakowe. Stawka jest olbrzymia. Nieruchomoci dajce warzywa i owoce oraz moliwo rekreacji najuboszej czci spoeczestwa s warte miliardy zotych. Midzynarodowa i polska finansjera, deweloperzy oraz wpywowi politycy chc je przej za grosze. Ten sam krg wpywowych osb dy rwnie do zagrabienia majtku spdzielczego.

Aby gilotyna nie bya w uyciu

Przeraajce jest to, e rne wpywowe grupy interesw, aby osign swoje cele, posuguj si prawem. Budzi groz, e coraz czciej prawo w Polsce jest wykorzystywane, jako narzdzie przestpstwa. Potwornoci jest to, e tego zjawiska nie dostrzegaj policja, suby specjalne, prokuratura, sdy, parlamentarzyci, rzd, ani prezydent. Panuje powszechna zmowa milczenia na temat wykorzystywania prawa dla dokonywania przestpstw, w tym rozgrabiania majtku narodowego.

Gdzie jest chociaby Trybuna Stanu, ktry powinien si tym zjawiskiem zaj? Dlaczego nie powstaa sejmowa komisja, ktra by si zaja problemem, ktry coraz bardziej narasta? Dlaczego Sejm i Senat tego zjawiska nie dostrzegaj? Czyby wikszo posw i senatorw uywaa prawa dla dokonywania mniejszych lub wikszych przestpstw? Czyby sprawiedliwo za wykorzystywanie prawa, jako narzdzia do dokonywania przestpstw, miaa wymierzy gilotyna, znana z rewolucji francuskiej?Sposb na brak ustawowej ochrony prawnej

Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. stwierdzi niezgodno z Konstytucj 24 artykuw ustawy o rodzinnych ogrodach dziakowych z 2005 roku. U jego podstaw nie leao wcale doprowadzenie przepisw ustawy do zgodnoci z Konstytucj. Orzeczenie Trybunau uatwi bowiem likwidacj ogrodw dziakowych, ktre po upywie 18 miesicy od dnia ogoszenia orzeczenia Trybunau, a wic ju w styczniu 2014 roku, pozostan bez ustawowej ochrony prawnej.

Obecnie wida a nadto wyranie, e orzeczenie Trybunau zostao przygotowane na zamwienie okrelonych si politycznych i wpywowego lobby finansowo-deweloperskiego, dcych do przejcia atrakcyjnych terenw zajtych przez rodzinne ogrody dziakowe. Podejrzenia potwierdzaj dwa zdania odrbne sdziw Trybunau, ktrzy jako jedyni wskazali na konieczno wzicia pod uwag przede wszystkim zasad sprawiedliwoci spoecznej, a nie kierowanie si tylko suchymi przepisami prawa.

Zasady sprawiedliwoci spoecznej okazay si zbyt sabe w konfrontacji z chci wzbogacenia si kosztem najsabszych grup spoeczestwa. Waciciele ogrodw dziakowych podnosz, i zapomina si o tym, e w miastach zakadano je zazwyczaj na nieuytkach, gruntach poprzemysowych, zaniedbanych i zdegradowanych

- Nie jest istotne to, i sami dziakowcy wasnymi siami i nakadami finansowymi zmienili te tereny w oazy zieleni i nieskaonej przyrody - powtarzaj.- Wszyscy bardzo atwo zapomnieli o tym, e dziki tym dziaaniom samorzdy uzyskay za darmo zielone puca miast, na utrzymanie ktrych nie musz wykada adnych rodkw z wasnych budetw. Teraz bowiem okazao si, e te akweny czystego rodowiska s przeszkod na drodze rozwoju miast. Przecie lepiej bdzie wszystko zabetonowa i wyasfaltowa, a pozostae jeszcze przy yciu pojedyncze drzewa i krzewy pokazywa dzieciom w ogrodach botanicznych lub w prezentacjach multimedialnych.

akomy ks, jak tereny Spdzielni Mieszkaniowych

Grunty zajmowane przez rodzinne ogrody dziakowe, s rwnie akomym ksem jak tereny Spdzielni Mieszkaniowych dla prywatnego i zagranicznego biznesu. Pooone s rwnie w wikszoci w centrach miast, wyposaone w instalacje wodocigowe, elektryczne, posiadajce dojazd od gwnych arterii komunikacyjnych, stanowi wrcz idealne miejsca do realizacji inwestycji komercyjnych.

Dziakowcy dodaj:

- Nie mona zapomina o tym, e nazbyt czsto ogrody dziakowe, to ju niejednokrotnie jedyne skrawki ziemi znajdujce si w polskich rkach. Do ju sprzedawania za bezcen naszego narodowego majtku. Nie wolno dopuci do tego, by grunty te zostay wywaszczone i przejte przez zagraniczne koncerny.

Dziakowcy, ktrych wikszo, to czonkowie Spdzielni Mieszkaniowych, nie maj zudze, co do tego, e ich sytuacja jest bardzo trudna, a przyszo ogrodw dziakowych zagroona. Zdaj sobie spraw z tego, e jeli wyrok wejdzie w ycie 21 stycznia 2014 r. i jeeli do tego czasu nie bdzie nowej ustawy o ogrodach dziakowych, to strac one wszystkie dotychczasowe prawa i podstawy funkcjonowania. Nie maj najmniejszej wtpliwoci, e wwczas strac prawo do dziaki i wszystkie dotychczasowe uprawnienia zwizane z uytkowaniem dziaki w ramach Rodzinnych Ogrodw Dziakowych. Wiedz, e take Polski Zwizek Dziakowcw utraci podstawy prawne funkcjonowania, a skutkiem tego bdzie wyganicie praw dziakowiczw do gruntw ogrodw.

Sposb na grabiecze prawo

Aby dziakowcy nie mieli wtpliwoci, e walka ze zodziejami, ktrzy jako narzdziem przestpstwa posuguj si prawem, idzie na caego, Krajowa Rada Polskiego Zwizku Dziakowcw podja 29 listopada 2012 r. specjaln uchwa. Zobowizaa w niej zarzdy Rodzinnych Ogrodw Dziakowych, by do koca stycznia 2013 r. zwoay dla swych czonkw nadzwyczajne walne zebranie informacyjne. Inicjatorzy pomysu licz, e w ten sposb dotr do wszystkich dziakowcw i ich rodzin z informacj, co grozi ogrodom i jak mona zaradzi czyhajcemu niebezpieczestwu. Dlatego s otwarte dla rodzin dziakowcw, a take sympatykw ogrodw dziakowych.

Uczestnicy walnych zebra s informowani o skutkach wyroku Trybunau i o inicjatywie ustawodawczej Platformy Obywatelskiej, ktra zmierza do ?totalnej zagady ogrodw?.

Przywdcy dziakowcw powtarzaj: - Nie dajmy si oszuka obudnemu stwierdzeniu, e w pierwszej kolejnoci bdziemy mie prawo do wykupu dziaek na wasno. Trzeba powiedzie to jasno i otwarcie, i w starciu z zagranicznymi grupami biznesu dziakowcy nie bd mie adnych szans.

Majc na uwadze przede wszystkim przyszo ogrodw dziakowych, rodowisko dziakowcw przygotowao wasny, obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dziakowych. Jago autorzy zapewniaj: - Nasza regulacja prawna maksymalnie zabezpiecza dotychczasowe prawa dziakowcw, chroni przed nieuzasadnionymi likwidacjami, zapewnia godziwe odszkodowania za majtek pozostawiony na likwidowanych dziakach, wprowadza wolno zrzeszania si dziakowcw w ramach stowarzysze prowadzcych ogrody dziakowe. Nie obcia dodatkowymi kosztami budetu pastwa i gmin, co jest szczeglnie wane w obliczu zbliajcego si do nas kryzysu gospodarczego.

Razem ocalmy ogrody

Uczestniczcy w zebraniach dziakowcy nie maj wtpliwoci, e jedyn alternatyw dla projektu Platformy Obywatelskiej jest zgoszony do Marszaka Sejmu projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dziakowych. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej promuje ten projekt i zbiera podpisy osb, ktre go popieraj.

Stojcy za inicjatyw ustawodawcz zapewniaj, e tylko rozwizania zawarte w tym projekcie gwarantuj dziakowcom zachowanie dzisiejszych praw do dziaki. Kada inna forma to konieczno zdania si na wol waciciela gruntu i podpisanie umowy na nowych, odpatnych warunkach.

Od 8 listopada 2012 r. trwa akcja zbierania podpisw pod tym obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach dziakowych. Zebrano ju blisko 400 tysicy gosw poparcia. Nie tylko dziakowcw, ale take wielu obywateli, ktrzy dostrzegaj konieczno dalszego istnienia ogrodw dziakowych.

Przywdcy dziakowcw uwaaj, ze obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dziakowych zostanie tylko ma szans zosta dostrzeony przez parlamentarzystw, jeli zostanie poparty przez moliwie najwiksz liczb obywateli. Wierz, e masowe poparcie obywatelskiego projektu wywrze na tyle silny nacisk na ustawodawc, e zrealizuje wol spoeczestwa. Dlatego powtarzaj do znudzenia: RAZEM OCALMY OGRODY !! Dlatego apeluj do wszystkich:

- Skadajcie podpisy na listach poparcia.

Informuj rwnie, e szczegowy wykaz punktw, w ktrych zbierane s podpisy, dostpny jest na stronie internetowej np. Okrgowego Zarzdu Podkarpackiego PZD: www.podkarpacki.pzd.pl.

Problem polega na tym, e ci ktrzy posuguj si prawem, jako narzdziem przestpstwa czuj si bezkarni. Marzy si im rwnie signicie po majtek Spdzielni Mieszkaniowych.. Przynajmniej na razie.

Henryk Nicpo

 

reklama

Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka