Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Przywrci spdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

PDF Drukuj Email

GDY RZDZCY BAWI SI

W ZBJNIKW

50 tys. mieszka w Polsce czeka na zasiedlenie. Tymczasem dziesitki tysicy modych rodzin nie sta na zakup przysowiowego wasnego kta.. Natomiast rzdzcy tylko pozoruj, e myl o tym jak zapewni modym rodzinom przysowiowy dach nad gow. Najlepiej wiadczy o tym fakt, e dopaty do zakupu mieszka w konsultowanym nowym programie nazwanym szumnie ?Mieszkanie dla modych? s wyranie nisze ni ?Rodzina na swoim?. Do tego w 2013 r. pastwo nie przewidziao ani zotwki dla rodzin na wspomaganie budownictwa mieszkaniowego. I wycisza si prawd, e modzi ludzie wstpujcy obecnie w dojrzae ycie maj mniejsze szanse na posiadanie wasnego mieszkania, jako podstawowego warunku rozwoju rodziny ni kiedykolwiek dotychczas.

- W wikszoci krajw wysoko rozwinitych pastwo uatwia modym maestwom zdobycie mieszkania poprzez stosowanie preferencyjnych kredytw lub pomoc finansow zwrotn lub bezzwrotn ? konkluduje prezes Maopolskiego Zwizku Rewizyjnego Spdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, Marek Juszkiewicz. ? Najczciej na jego zakup lub uzyskanie w spdzielni mieszkaniowej. Dlaczego? W tym zakresie realizacji polityki prorodzinnej nawet najbardziej kapitalistyczne i liberalne pastwo nie ma lepszego sojusznika ni spdzielczo!

Zbjnickie ustawodawstwo

Jednak w Polsce wszystko jest postawione na gowie. Z rnych wzgldw tzw. patrioci postanowili wymaza spdzielczo z mapy gospodarczej III Rzeczypospolitej. Gosz wic, e jest ona reliktem postkomunistycznym, e znalaza w niej schronienie nomenklatura postkomunistyczna, e stoi na przeszkodzie demokratycznych przeobrae pastwa, e jest skostniaa, e spdzielcy nie maj wpywu na losy wasnego majtku itp. Licz na to, e spoeczestwo nie odgadnie, e tak napraw stawk tej nikczemnej gry jest zagarnicie i rozgrabienie olbrzymiego majtku spdzielczego.

Dlatego zgrzytaj zbami, gdy nawet najbardziej zatwardziali liberaowie i konserwatyci przyznaj, e spdzielczo jest jednym z najwaniejszych elementw gospodarki kapitalistycznej, w tym wolnorynkowej. Jeszcze bardziej, gdy niektrzy z nich zwracaj rwnie uwag, e okazaa si bardzo odporna na prby wprzgnicia jej w tryby gospodarki socjalistycznej, e stanowia wiateko w tunelu dla wolnego rynku w ciemnoci gospodarki zarzdzanej centralistycznie i nakazowo-rozdzielczej w krajach rzdzonych przez partie komunistyczne.

- Likwidowanie kolejnymi ustawami spdzielczego prawa do lokalu spowodowao, e praktycznie mody czowiek przesta mie realn moliwo nabycia mieszkania na moliwych dla niego do spenienia warunkach ekonomicznych ? dodaje prezes Juszkiewicz. Spdzielcze lokatorskie prawo do lokali wspomagao pastwo w tworzeniu dogodnych warunkw dla modych ludzi do nabycia mieszkania, a co najwaniejsze dawao moliwo spaty zacignitych kredytw na dogodnych warunkach. Kredyty na takie mieszkania byy zacigane za porczeniem spdzielni mieszkaniowych. To ona bya z jednej strony odpowiedzialna za ich spacenie, za z drugiej wspomagaa na rne sposoby zaduonych w banku spdzielcw. Byo to moliwe, gdy spdzielnia rozliczaa si z bankiem w imieniu wszystkich kredytobiorcw. Dawao to midzy innymi szans przetrwania posiadaczom spdzielczego lokatorskiego prawa do lokali w trudnych sytuacjach losowych i yciowych bez straty dachu nad gow. Komu to przeszkadzao? Komu zaleao, aby zamkn przed modymi pokoleniami wstpujcymi w dorose ycie t drog do zdobycia mieszkania?

Odpowiedzialno mediwza wspieranie zbjnikw

Przez wiele lat politycy i media wysugujce si lobby deweloperskiemu oraz tzw. patriotom marzcym o rozgrabieniu majtku spdzielczego i innym grupom interesu robiy prostym ludziom przysowiow wod z mzgu. Jedna z gazet fetujc wejcie w ycie 31 lipca 2007 r. ustawy pozwalajcej lokatorom wykupi mieszkania za symboliczne kwoty tak pisaa o mieszkaniach zamieszkaych za zasadzie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokali:

?Min wanie miesic, odkd blisko 1 mln lokatorw spdzielczych moe uzyska swoje mieszkanie na wasno za zaledwie kilkaset, a nie - jak wczeniej - kilkanacie czy kilkadziesit tys. z. Jak to zrobi? Czytaj nasz poradnik!?

aden z dziennikarzy z tzw. mediw opiniotwrczych nie podj tematu, e pastwo zadysponowao cudzym majtkiem prywatnym. Media przemilczay, e ustawa jednym spdzielcom daje spory majtek za niewielkie pienidze, za drugich z tego majtku ograbia. Na szczcie dla wadzy nie wszyscy zdawali sobie z tego spraw. Najbardziej bawienie si przez pastwo w zbjnika, ktry jednych ograbia, a drugim daje, uderzyo jednak w mode pokolenie. Zamkno przed nim na dugie lata drog do otrzymania mieszkania za stosunkowo niewielkie pienidze. Spdzielnie bowiem przestay oddawa do uytku mieszkania na zasadach lokatorskiego prawa do lokalu. Najbardziej odczuli to na wasnej skrze najubosi obywatele Rzeczypospolitej, ktrym aden bank nie da kredytu na wybudowanie wasnego domu lub zakup mieszkania u dewelopera.

Ta gazeta posugujc si odpowiednio spreparowanymi argumentami wrcz krzyczaa: ?Lokator nie ma wiele do powiedzenia?. onglujc pprawdami tak wpieraa zbjnick ustaw:

?W przypadku mieszkania lokatorskiego wacicielem i zarzdzajcym mieszkaniem jest spdzielnia mieszkaniowa. Osoby zamieszkujce w takich mieszkaniach jedynie je uytkuj, nie posiadaj do nich tytuu wasnoci. Mog uywa mieszkanie, ale nie s jego wacicielami. Mieszkania lokatorskiego nie mona sprzeda, podarowa, wzi kredytu na to mieszkanie, nie przechodzi ono na spadkobiercw i nie podlega egzekucji. Mona w nim bezpiecznie mieszka, a w razie mierci czonka spdzielni najblisza rodzina, wsplnie z nim zamieszkujca, moe stara si o czonkostwo i mieszka na takich samych prawach. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w spdzielni mieszkaniowej przypomina zwyky najem. Lokator ma prawa zblione do najemcy?.

Spdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwil ustania czonkostwa. W wypadku, gdy przysuguje ono maonkom, wyganicie prawa nastpuje z chwil ustania czonkostwa obojga maonkw. W wypadku wyganicia spdzielnia zwraca osobie uprawnionej wkad mieszkaniowy zwaloryzowany wedug wartoci rynkowej lokalu. Zupenie inaczej sprawa wyglda w momencie zmiany prawa do lokalu na prawo wasnociowe?.

Wszystko prawda, ale najemca mieszkania w prywatnej kamienicy, nie ma prawa do jego wykupu. W kadej chwili moe zosta mu podniesiony do dowolnej wysoko czynsz lub wyldowa na bruku. Moe spotka go mnstwo innych niespodzianek ze strony waciciela. Tymczasem majc mieszkanie lokatorskie w spdzielni mieszkaniowej nie musi si tego wszystkiego obawia. Chroni go przede wszystkim bycie spdzielc i prawo spdzielcze. Dlatego w tej sytuacji trudno mwi o podobiestwie praw lokatora korzystajcego z zasobw mieszkaniowych spdzielni mieszkaniowej do najemcy u kamienicznika lub dewelopera.

Owa gazeta wspierajc zbjnicki taniec wadzy na spdzielczoci stwierdza nastpnie ?Lepiej na swoim??. W ten sposb znowu posuguje si tzw. oczywist prawd, aby wesprze zbjnickie plsy rzdzcych.. W tym celu autor tekstu przytacza nastpujce prawdziwe argumenty:

?Spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu jest natomiast prawem zbywalnym, czego dowodem jest do dua oferta wasnociowych mieszka spdzielczych na wtrnym rynku nieruchomoci. Z chwil przeksztacenia mieszkania lokatorskiego we wasnociowe w momencie otrzymania umowy w formie aktu notarialnego czonkowie spdzielni staj si penoprawnymi wacicielami nie tylko lokalu, ale i wspwacicielami dziaki i budynku. Mieszkanie wasnociowe podlega egzekucji i przechodzi na spadkobiercw. Samo uzyskanie prawa wasnoci do lokalu nie zmienia jednak sytuacji. Wacicieli nadal dotycz przepisy prawa spdzielczego, nadal uczestnicz te w wydatkach zwizanych z utrzymaniem nie tylko ich nieruchomoci, ale rwnie w wydatkach zwizanych z eksploatacj i utrzymaniem innych nieruchomoci spdzielni, ktre s przeznaczone do wsplnego korzystania przez osoby zamieszkujce w okrelonych budynkach lub osiedlu.

Jeli kto zatem myli o cakowitym oderwaniu si od spdzielni, warto zastanowi si nad prawem odrbnej wasnoci. Jest ono najmocniejsze, jego waciciel moe je zby, podarowa, jest dziedziczne. Dodatkowo waciciel ma prawo do np. czerpania korzyci z wynajmu lokali uytkowych znajdujcych si w nieruchomoci, z wynajmu powierzchni elewacji budynku pod reklamy itd.?

Wszystko prawda, ale za wszystkie korzyci wynikajce z wystpienia ze spdzielni, o ktrych wspomina autor artykuu, trzeba w rnych sytuacjach yciowych zapaci niekiedy wrcz niebotyczn cen. W najgorszym przypadku zajciem przez komornika mieszkania ?oderwanego ze spdzielni? i wyrzuceniem jego waciciela na przysowiowy bruk.

W oczekiwaniu na przebudzenie

Skutki spoeczne, demograficzne i gospodarcze dla pastwa uderzenia w spdzielcze lokatorskie prawo do lokali s przeraajce. Przede wszystkim miliony modych ludzi nie majcych adnych perspektyw na zdobycie wasnego kta wybrao i wybiera emigracj. Spoeczestwo zaczyna si gwatownie starze. By moe gdyby nie zlikwidowano tego prawa, nie byoby koniecznoci podwyszenia wieku emerytalnego.

Wiele wskazuje, e za tym posuniciem stay dorane interesy deweloperw. Krtko mwic chodzio, aby oczekujcych w spdzielniach na wasne m przekierunkowa na ich oferty. Jest moc przesanek potwierdzajcych, e wanie dlatego ich lobby najbardziej nalegao do zmiany prawa w tym kierunku. Jeli naprawd tak byo, to dla napenienia kieszeni nielicznym, powicono posugujc si kamstwami i faszywymi wobec spdzielczoci oskareniami, nie tylko miliony maluczkich, ale przede wszystkim ywotne interesy pastwa.

- Obecnie mody czowiek nie ma zapewnionego mieszkania, jako podstawowego warunku rozwoju rodziny ? powtarza prezes Juszkiewicz.

O tym, e rzdzcy Polsk popenili olbrzymi bd wydajc walk spdzielczemu lokatorskiemu prawu do lokalu najlepiej wiadczy 50 tys. mieszka w Polsce stojcych pustych. Potencjalni ich nabywcy, mode polskie rodziny nie maj szansy na otrzymanie kredytw od bankw, by je zasiedli. Zdaje sobie z tego spraw coraz wicej osb w pastwie. Rwnie prezesw spdzielni mieszkaniowych. Spdzielnia Mieszkaniowa ?Budowlani? w Pocku wbrew obowizujcemu kursowi wobec lokatorskiemu prawu do lokalu ogosia:

MIESZKANIA LOKATORSKIE

- DOCELOWAWASNO-

na powstajcym osiedlu "PRZYLESIE"

w Pocku ? Grach

Z myl o tych, ktrzy z rnych przyczyn nie mog lub nie s zainteresowani nabyciem mieszkania na wasno, prowadzimy przygotowania do zaproponowania 72 mieszka LOKATORSKICH w 3 budynkach typu "SOSNA" na powstajcym osiedlu ?PRZYLESIE?. Zgodnie z zasadami negocjowanymi z bankiem, ktry kredytowa ma finansowanie budowy mieszka lokatorskich, mona je bdzie uzyska na nastpujcych zasadach:

1. Przyszy lokator na podstawie zawartej ze Spdzielni umowy finansuje min. 30% (optymalnie 40 proc.) kosztu budowy mieszkania ze rodkw wasnych.

2. Pozostay koszt budowy finansuje Spdzielnia z kredytu bankowego. Kredyt spaca bdzie lokator w biecej opacie eksploatacyjnej.

Po spacie caoci zacignitego przez Spdzielni na budow mieszkania kredytu, mieszkanie z lokatorskiego stanie si mieszkaniem wasnym. Z kadym mieszkaniem obowizkowo powizane bdzie dodatkowo miejsce postojowe w podziemnym garau wielostanowiskowym - wasno lub lokatorskie.

Jeli zainteresowaa Pastwa nasza propozycja zachcamy do wypenienia umieszczonego niej ZGOSZENIA i przekazanie nam go drog e-mail lub listownie. Zgoszenie nie zobowizuje jego nadawcy do jakichkolwiek patnoci przed zawarciem ze Spdzielni umowy po budow lokalu.

My ze swojej strony zobowizujemy si, e po zawarciu umowy kredytowej na mieszkania LOKATORSKIE bdziemy w pierwszej kolejnoci (wg. dat ich wpywu) obsadza mieszkania wrd tych z Pastwa, ktrzy zoyli nam wnioski w tej sprawie.

X X X

Oferta spotkaa si z olbrzymim zainteresowaniem. Tych, ktrzy doprowadzili do zniszczenia spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, powinno to przerazi nie na arty. Wczeniej czy pniej spoeczestwo pocignie ich za to do odpowiedzialnoci.

Henryk Nicpo


 

reklama

Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka