Wyszukiwarka

Polowanie na generała

 • Polowanie na Generała
 • Polowanie na Generała

Za wrotami cudów

 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów

Lewiatan Królowej Bony

 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony

LinkiStrona główna Rolnictwo Więcej organizacji pozarządowych w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Więcej organizacji pozarządowych w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PDF Drukuj Email

W INTERESIE POLSKIEJ WSI


Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. To mądry ruch, który ucieszy samorządy i organizacje społeczne działające z sektorze rolnym.

Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W praktyce oznacza ona, że działalność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) będzie bardziej zależała od lokalnych społeczności.

Ważna platforma dla wsi

KSOW działa w oparciu o środki pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, czyli dysponuje budżetem w wysokości 55 mln euro. W ramach KSOW na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym organizowane są spotkania, konferencje, szkolenia, konkursy, seminaria i sieci eksperckie. Celem tych działań jest przede wszystkim podnoszenie świadomości społecznej na temat funduszy europejskich kierowanych na wieś i możliwości ich wykorzystania. Nadrzędnym celem KSOW jest „sieciowanie” partnerów różnych sektorów, czyli budowanie kapitału społecznego w wymiarze ponadlokalnym dla realizacji zadań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Sieć KSOW ma także podkreślać i uwidaczniać wartość dodaną dla wszystkich mieszkańców, jaka powstaje wskutek wspierania obszarów wiejskich.

Regiony wiedzą lepiej czego im potrzeba

Zmiana ustawy z dnia 7 marca 2007 roku tworzy podstawę prawną dla zarządów województw do powoływania wojewódzkich grup roboczych ds. krajowej sieci obszarów wiejskich. Dla funkcjonowania Sieci zmiany są istotne. Chociaż kompetencje regionalnej grupy mając charakter opiniodawczo-doradczy, to w praktyce nowe przepisy mogą stanowić solidną podstawę dla organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich do współdecydowania na poziomie regionu o kierunkach i sposobie realizacji zadań Sieci. Obecnie na poziomie centralnym funkcjonuje grupa robocza Krajowej Sieci, w której skład wchodzą przedstawiciele partnerów KSOW oraz administracji centralnej.

Oferta dla każdego, kto angażuje się w rozwój wsi

W skład wojewódzkiej grupy roboczej wchodzić będą przedstawiciele partnerów KSOW, tyle że z danego regionu. Partnerem KSOW może zostać każdy, kto jest aktywnie zaangażowany w rozwój obszarów wiejskich. Zróżnicowanie partnerów Sieci jest bardzo duże. Już blisko 1,5 tyś. podmiotów posiada status partnera KSOW. Największą grupę stanowią wiejskie organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia i fundacje (Lokalne Grupy Działania utworzone w ramach inicjatywy LEADER) oraz jednostki samorządu terytorialnego. Poza tym, partnerami KSOW są instytuty naukowe, instytucje branżowe, spółki handlowe, a także szkoły wyższe.

Opinie i monitoring w ręce grup roboczych

Podstawową funkcją wojewódzkich grup roboczych będzie opiniowanie planów działania sieci na poziomie regionalnym oraz projektów rocznych sprawozdań z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym poszczególnych województw. Grupy te rekomendować będą zarządowi województwa do zatwierdzenia listę projektów (działań) do realizacji w poszczególnych województwach, które powinny ich zdaniem znaleźć się w planie działania województwa, jako priorytetowe. Kompetencje regionalnych grup roboczych ds. KSOW, jako dawać będą im możliwość monitorowania prac sieci w województwie. Powołanie wojewódzkich grup roboczych przyczyni się również do zapewnienia właściwej wymiany informacji i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Mądry ruch przed polską prezydencją w UE

Bez wątpienia zmiany w ustawie o rozwoju wsi tworzyć będą realną platformę współpracy i wymiany doświadczeń dla organizacji społecznych działających w sektorze rolnym na poziomie regionalnym. Szczególnie teraz w nadchodzącym okresie Polskiej Prezydencji w Unii od umiejętnego wykorzystania środków Krajowej Sieci zależeć będzie, czy Polska wykorzysta swoją szansę ukształtowania Wspólnej Polityki Rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z interesami polskiej wsi.

Michał Marciniak

Ekspert w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

reklama