Wyszukiwarka

Polowanie na generała

 • Polowanie na Generała
 • Polowanie na Generała

Za wrotami cudów

 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów

Lewiatan Królowej Bony

 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony

LinkiStrona główna Polityka Mieszkańcy gminy Świlcza liczą na reelekcję wójta Adama Dziedzica
Mieszkańcy gminy Świlcza liczą na reelekcję wójta Adama Dziedzica PDF Drukuj Email

KONKURENT DLA PREZYDENTA RZESZOWA

Adam Dziedzic, ubiegający się o ponowny wybór na wójta Gminy Świlcza, zapewnia w różnych materiałach promocyjnych, ze będzie dbał o zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości wchodzących w skład tej gminy. Podkreśla, że w Bartkowicach, Błędowej Zgłobieńskiej, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy, Trzcianie i Woliczce udało się przyspieszyć budowę nowych chodników i ciągów pieszo - rowerowych, brakujących odcinków instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oświetlenia. Na swój plus zapisuje modernizację sieci dróg, szkół i przedszkoli, czyli tego wszystkiego, co jest najpotrzebniejsze w życiu codziennym. Eksponuje, ze została opracowana strategia rozwoju gminy, która będzie konsekwentnie realizowana.Nie zapomnieć nawet o seniorach

- Swoim działaniem doprowadziłem do przygotowania i procedowania planów zagospodarowania przestrzennego, które uwzględniają potrzeby mieszkańców oraz lokalne uwarunkowania, uzbrojenia terenów zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak również pod działalność gospodarczą – akcentuje ubiegający się o ponowny wybór na wójta Gminy Świlcza, Adam Dziedzic. - Gmina uczestniczy w programie gospodarki niskoemisyjnej, który poprawi tak ważną i istotną z punktu widzenia każdego mieszkańca komunikację zbiorową oraz warunki bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zgodnie z deklaracją wyborczą dbam o dobry start naszej młodzieży; zwiększone zostały nakłady na oświatę, doposażenie szkół, budowę boisk przyszkolnych otwarto świetlicę środowiskową dla dzieci z terenu całej gminy.

Adam Dziedzic przypomina także mieszkańcom gminy:

- Nie zapomniałem o naszych seniorach, dla których organizujemy szkolenia i warsztaty. Uruchomiona została bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców naszej gminy. To ważne aby tę grupę wiekową objąć jeszcze większym wsparciem. Z myślą naszych mieszkańcach, którzy są w jesieni życia przygotowujemy dokumentację projektową domu pobytu dziennego dla seniorów.

Stawianie na szeroko pojęty dialog społeczny

Ponadto na terenie gminy w miejscowościach, gdzie występowały potrzeby zostały zbudowane, zmodernizowane lub doposażone obiekty sportowo rekreacyjne. Dlatego Adam Dziedzic dodaje:

- Dbam o to, by samorząd tworzył dobre warunki życia, nauki i wypoczynku dla mieszkańców naszej gminy. Podnosząc atrakcyjność terenów położonych w Naszej Gminie, sprzyjamy rozwojowi budownictwa, osadnictwa oraz przyczyniliśmy się do wzrostu przedsiębiorczości, szczególnie w sferze usług. Dzięki rozsądnemu gospodarowaniu wzrosło wsparcie na kulturę, zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizacje pozarządowe; OSP, KGW, LKS i wiele innych działających w naszym środowisku. Otworzony został nowy oddział żłobkowy w Bratkowicach, reaktywowano szkołę (niepubliczną) podstawową w Błędowej Zgł.. Wszystkie szkoły publiczne dotychczas sześcioklasowe zostały przekształcone w szkoły podstawowe ośmioklasowe. Wprowadziłem w szkołach publicznych dodatkowe godziny nauczania przedmiotów ścisłych i języków obcych, bezpłatne wyjazdy na basen, zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresować, zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne) a wszystko po to by nasza młodzież miała jak najlepszy start. Nastąpił olbrzymi przeskok cywilizacyjny w informatyzacji placówek oświatowych (nowoczesne sale komputerowe, pracownie językowe), urzędzie gminy i jednostkach samorządu terytorialnego. Nakłady na oświatę w tej kadencji są najwyższe w historii gminy Świlcza od początku jej istnienia. W ciągu ostatniej kadencji kilkukrotnie wzrosły kwoty wydatkowane na drogi, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz pozostałe inwestycje. Zaprojektowano i wykonano kilkadziesiąt odcinków nowego oświetlenia ulicznego, a czas pracy lamp został wydłużony do godziny 24.00. Wzrosły również środki pozabudżetowe pozyskane z różnorakich programów. Informacje w zakresie finansów publicznych, planowanych i realizowanych inwestycji są przedstawiane w sposób czytelny i przejrzysty. W ostatnich czterech latach przekazaliśmy mieszkańcom bezpłatnie ok. 1 5000 ton owoców, warzyw i żywności przetworzonej. Te wszystkie aspekty przyczyniły się do budowania i umacniania więzi społecznych i poczucia przynależności do jednej wspólnoty samorządowej. Mijająca kadencja to kadencja stabilnego rozwoju ale również szerokiego dialogu społecznego. Przytoczone fakty to synonim fachowej wiedzy, dobrego zarządzania i gospodarowania majątkiem gminy. To również dowód na to, jak wzrosły kompetencje całego zespołu pracowników, z którym na co dzień współpracuję.

Gdy się zadba

o dobry stan finansów gminy

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że gdy Adam Dziedzic obejmował funkcję wójta gminy Świlcza jej zadłużenie wynosiło 22 mln zł. Podczas swej kadencji oprowadził do spłaty zadłużenia do 13,6 mln zł. Przy tym nie obciążył budżetu żadnymi nowymi kredytami. Stan finansów publicznych w gminie zaczął być stabilny i przewidywalny..

Adam Dziedzic za najważniejsze zadania dla gminy Świlczy w nowej kadencji uważa uzbrojenie nowych terenów i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, co umożliwi rozwój i kontynuowanie budownictwa mieszkaniowego. Zapowiada uchwalenie kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo przeznaczone pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową, rewitalizację obiektów pod potrzeby opieki senioralnej, rekreacji, wypoczynek i oświatę oraz organizację komunikacji zbiorowej. Zamierza dalej rozbudowywać sieć dróg lokalnych, chodników, oświetlenia miejsc wypoczynku. Stawia też na kontynuację programu komunalizacji działek drogowych. Zapewnia, że gdy zostanie ponownie wybrany na urząd wójta, jego priorytetem będzie również utrzymanie wysokich standardów nauczania, dalsza poprawa bazy dydaktycznej oraz opieka przedszkolna i żłobkowa; bo gdy dla młodych dobry start to dla nas spokojna jesień życia.

Dla mieszkańców gminy Świlcza ważne jest to, że Adam dziedzic deklaruje realizację programu rozwoju Gminy w oparciu o pomysły Mieszkańców, razem z Nimi i dla Nich. Podkreśla w swych wypowiedziach, że współpraca z mieszkańcami musi być oparta na wzajemnym poszanowaniu, uczciwości i rzetelnym przekazywaniu informacji. Musi uwzględniać potrzeby Lokalnych Społeczności.

- Zarówno w swoim imieniu oraz w imieniu Kandydatów na Radnych Gminy zapewniam – często dodaje, -że w przypadku kiedy obdarzycie nas Swoim zaufaniem i będzie nam dane dalej kierować Gminą dołożymy wszelkich starań, by wykorzystać zdobytą wiedzę i praktykę Razem Dla Gminy Świlcza, Razem Dla Wszystkich.

Henryk Szwedo

Nie zapomnieć nawet o seniorach

- Swoim działaniem doprowadziłem do przygotowania i procedowania planów zagospodarowania przestrzennego, które uwzględniają potrzeby mieszkańców oraz lokalne uwarunkowania, uzbrojenia terenów zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak również pod działalność gospodarczą – akcentuje ubiegający się o ponowny wybór na wójta Gminy Świlcza, Adam Dziedzic. - Gmina uczestniczy w programie gospodarki niskoemisyjnej, który poprawi tak ważną i istotną z punktu widzenia każdego mieszkańca komunikację zbiorową oraz warunki bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zgodnie z deklaracją wyborczą dbam o dobry start naszej młodzieży; zwiększone zostały nakłady na oświatę, doposażenie szkół, budowę boisk przyszkolnych otwarto świetlicę środowiskową dla dzieci z terenu całej gminy.

Adam Dziedzic przypomina także mieszkańcom gminy:

- Nie zapomniałem o naszych seniorach, dla których organizujemy szkolenia i warsztaty. Uruchomiona została bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców naszej gminy. To ważne aby tę grupę wiekową objąć jeszcze większym wsparciem. Z myślą naszych mieszkańcach, którzy są w jesieni życia przygotowujemy dokumentację projektową domu pobytu dziennego dla seniorów.

Stawianie na szeroko pojęty dialog społeczny

Ponadto na terenie gminy w miejscowościach, gdzie występowały potrzeby zostały zbudowane, zmodernizowane lub doposażone obiekty sportowo rekreacyjne. Dlatego Adam Dziedzic dodaje:

 - Dbam o to, by samorząd tworzył dobre warunki życia, nauki i wypoczynku dla mieszkańców naszej gminy. Podnosząc atrakcyjność terenów położonych w Naszej Gminie, sprzyjamy rozwojowi budownictwa, osadnictwa oraz przyczyniliśmy się do wzrostu przedsiębiorczości, szczególnie w sferze usług. Dzięki rozsądnemu gospodarowaniu wzrosło wsparcie na kulturę, zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizacje pozarządowe; OSP, KGW, LKS i wiele innych działających w naszym środowisku. Otworzony został nowy oddział żłobkowy w Bratkowicach, reaktywowano szkołę (niepubliczną) podstawową w Błędowej Zgł.. Wszystkie szkoły publiczne dotychczas sześcioklasowe zostały przekształcone w szkoły podstawowe ośmioklasowe. Wprowadziłem w szkołach publicznych dodatkowe godziny nauczania przedmiotów ścisłych i języków obcych, bezpłatne wyjazdy na basen, zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresować, zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne) a wszystko po to by nasza młodzież miała jak najlepszy start. Nastąpił olbrzymi przeskok cywilizacyjny w informatyzacji placówek oświatowych (nowoczesne sale komputerowe, pracownie językowe), urzędzie gminy i jednostkach samorządu terytorialnego. Nakłady na oświatę w tej kadencji są najwyższe w historii gminy Świlcza od początku jej istnienia. W ciągu ostatniej kadencji kilkukrotnie wzrosły kwoty wydatkowane na drogi, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz pozostałe inwestycje. Zaprojektowano i wykonano kilkadziesiąt odcinków nowego oświetlenia ulicznego, a czas pracy lamp został wydłużony do godziny 24.00. Wzrosły również środki pozabudżetowe pozyskane z różnorakich programów. Informacje w zakresie finansów publicznych, planowanych i realizowanych inwestycji są przedstawiane w sposób czytelny i przejrzysty. W ostatnich czterech latach przekazaliśmy mieszkańcom bezpłatnie ok. 1 5000 ton owoców, warzyw i żywności przetworzonej. Te wszystkie aspekty przyczyniły się do budowania i umacniania więzi społecznych i poczucia przynależności do jednej wspólnoty samorządowej. Mijająca kadencja to kadencja stabilnego rozwoju ale również szerokiego dialogu społecznego. Przytoczone fakty to synonim fachowej wiedzy, dobrego zarządzania i gospodarowania majątkiem gminy. To również dowód na to, jak wzrosły kompetencje całego zespołu pracowników, z którym na co dzień współpracuję.

Gdy się zadba

o dobry stan finansów gminy

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że gdy Adam Dziedzic obejmował funkcję wójta gminy Świlcza jej zadłużenie wynosiło 22 mln zł. Podczas swej kadencji oprowadził do spłaty zadłużenia do 13,6 mln zł. Przy tym nie obciążył budżetu żadnymi nowymi kredytami. Stan finansów publicznych w gminie zaczął być stabilny i przewidywalny..

            Adam Dziedzic za najważniejsze zadania dla gminy Świlczy w nowej kadencji uważa uzbrojenie nowych terenów i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, co umożliwi rozwój i kontynuowanie budownictwa mieszkaniowego. Zapowiada uchwalenie kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo przeznaczone pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową, rewitalizację obiektów pod potrzeby opieki senioralnej, rekreacji, wypoczynek i oświatę oraz organizację komunikacji zbiorowej. Zamierza dalej rozbudowywać sieć dróg lokalnych, chodników, oświetlenia miejsc wypoczynku. Stawia też na kontynuację programu komunalizacji działek drogowych. Zapewnia, że gdy zostanie ponownie wybrany na urząd wójta, jego priorytetem będzie również utrzymanie wysokich standardów nauczania, dalsza poprawa bazy dydaktycznej oraz opieka przedszkolna i żłobkowa; bo gdy dla młodych dobry start to dla nas spokojna jesień życia.

Dla mieszkańców gminy Świlcza ważne jest to, że Adam dziedzic deklaruje realizację programu rozwoju Gminy w oparciu o pomysły Mieszkańców, razem z Nimi i dla Nich. Podkreśla w swych wypowiedziach, że współpraca z mieszkańcami musi być oparta na wzajemnym poszanowaniu, uczciwości i rzetelnym przekazywaniu informacji. Musi uwzględniać potrzeby Lokalnych Społeczności.

- Zarówno w swoim imieniu oraz w imieniu Kandydatów na Radnych Gminy zapewniam – często dodaje, -że w przypadku kiedy obdarzycie nas Swoim zaufaniem i będzie nam dane dalej kierować Gminą dołożymy wszelkich starań, by wykorzystać zdobytą wiedzę i praktykę Razem Dla Gminy Świlcza, Razem Dla Wszystkich.

Henryk Szwedo

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 

reklama