Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Edwardowie Supki i Janusze Przetaczniki wskazuj drog, aby spdzielczo zaja nalene jej miejsce w samorzdzie

PDF Drukuj Email


INTERES SPӣDZIELCZOCI

W SAMORZDZIE

Kandydat do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego, prezes Spdzielni ?Zodiak?, Edward Supek przekonuje spdzielcw dlaczego powinni odda na niego swj gos w nastpujcy sposb: ?Interes mieszkacw osiedli spdzielczych wymaga, by w sejmiku podkarpackim zasiedli wreszcie ich przedstawiciele. Midzy innymi czas zadba, aby na modernizacj osiedli spdzielczych zaczy pyn pienidze z Unii Europejskiej.

Pienidze, do ktrych jak dotd osiedla spdzielcze nie miay dostpu. Niestety, dotychczas sprawujcy wadz wrcz okradali mieszkacw osiedli spdzielczych, przeznaczajc pienidze, ktre powinny by przeznaczone m.in. na ten cel, dla zaspokojenia potrzeb silniejszych i lepiej zorganizowanych grup interesw. Dlatego w przeciwiestwie do innych kandydatw do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego obiecuj, e nie zawiod!?


Koniec dla bezmylnego popierania susznych si

Wspzaoyciel Komitetu Wyborczego Wyborcw Porozumienie Samorzdowe ponad Podziaami, prezes Jasielskiej Spdzielni Mieszkaniowej, Janusz Przetacznik dodaje: ?Budet miasta jest niczym innym, jak wsplnym budetem domowym jego mieszkacw. Dlatego te kady z nas ma prawo i obowizek wymaga, by publiczne pienidze, pochodzce z naszych podatkw, byy wydawane w sposb rwnie racjonalny, jak wydawane s w naszych domach. (?). Dlatego przestamy by biernym i posusznym spoeczestwem, bezkrytycznie przyjmujcym wszelkie poczynania wadzy, bezporednio nas dotyczce. Zacznijmy by spoeczestwem, ktre w peni wiadome swych praw wnikliwie, kompetentnie i rzetelnie ocenia dziaalno wyonionej przez siebie w demokratycznych wyborach wadzy?.

Podobnych gosw wypowiadanych przez spdzielcw przybywa. Coraz wicej mieszkacw osiedli spdzielczych nie ma wtpliwoci, e spdzielnie mieszkaniowe niczym partie polityczne, grupy interesu, organizacje i ugrupowania lobbystyczne, sojusze i zrzeszenia spoeczne itd. powinny mie wasnych przedstawicieli w organach samorzdowych. Zaczynaj zdawa sobie spraw, e brak czynnego udziau w wyborach samorzdowych nie tylko marginalizowa spdzielczo w yciu gmin, ale przede wszystkim przynosi niepowetowane straty dla komfortu i jakoci ich miejsca zamieszkania oraz mocno uderza po kieszeni. Na przykad brak przedstawicieli spdzielni w radach gminnych wpywa w sposb znaczcy na wzrost rnych opat miesicznych za mieszkanie. Nader czsto mieszkacy osiedli spdzielczych za bezinteresowne popieranie podczas wyborw ugrupowa politycznych i rnych komitetw wyborczych nie otrzymywali dosownie adnych korzyci z budetw gminnych. Pozostawaa im co najwyej satysfakcja, e wsparli suszn si polityczn.

Kontratak

Przebudzenie spdzielcze jest wyjtkowo nie na rk dotychczasowym beneficjentom polskiej samorzdnoci. Wejcie silnej reprezentacji spdzielczoci do rad gminnych i powiatowych oraz sejmikw wojewdzkich oznacza bdzie dla nich powane zmniejszenie korzyci z samorzdowych budetw gminnych, powiatowych i wojewdzkich. Dlatego prbuj na rne sposoby ograniczy zaangaowanie spdzielni mieszkaniowych do wzicia czynnego udziau podczas wyborw. Na przykad podkarpacki dziennik ?Super Nowoci? w ramach Patrolu Obywatelskiego zgani kandydata na radnego z listy Stowarzyszenia Rozwj Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz penomocnika zarzdu Rzeszowskiej Spdzielni Mieszkaniowej i kierownika administracji osiedla 1000-lecia, Bogusawa Saka, e prowadzi kampani wyborcz na koszt mieszkacw spdzielni. Dziennikarka Ewelina Nawrot zarzucia mu drukowanie i kolportowanie ulotek na koszt spdzielni. Dowodem na to miao by udowodnione pojawienie si w skrzynkach pocztowych kartek o treci:

?Uprzejmie prosz o poparcie poprzez wypenienie i podpisanie zaczonego formularza dla Pana Tadeusza Ferenca na prezydenta Miasta Rzeszowa i dla mnie, Bogusawa Sak na Radnego Miasta Rzeszowa. Po wypenieniu prosz przekaza formularz do Administracji Osiedla lub wrzuci do skrzynek przy drzwiach Administracji do 30.09.2014 r. Dzikuj!?

Krtko mwic dziennikarka ?Super Nowoci? wysza z zaoenia, e spdzielnie mieszkaniowe nie maj wrcz prawa do wystawiania i popierania wasnych kandydatw w wyborach samorzdowych. Dla niej nie ulega dyskusji, e moe to uczyni na przykad partia polityczna, a nawet jej redakcja, ktra w latach poprzednich wystawiaa wasnych kandydatw do Rady Miasta Rzeszowa, ale w adnym przypadku nie moe tego uczyni spdzielnia. e jest to co nagannego, wbrew praworzdnoci demokratycznej. Wedug dziennikarki niektrzy mieszkacy osiedla byli wrcz oburzeni tym, co si stao.

Nie dawa si zastrasza byle komu

Problem polega na tym, e przedstawiciele zarzdu Rzeszowskiej Spdzielni Mieszkaniowej dali si zastraszy dziennikarce i gotowi byli nawet da sobie rk uci, e nic takiego nie miao miejsca, zamiast owiadczy, e nawet gdyby to zdarzenie miao miejsce, nie byoby w tym nic nagannego, gdy kandydat na radnego, w przypadku jego wyboru, bdzie reprezentowa przede wszystkim interesy mieszkacw osiedla spdzielczego oraz samej spdzielni. e w interesie mieszkacw osiedla i spdzielni ley czynne jego popieranie!

Sam kandydat na radnego, Bogusaw Sak te da si te zastraszy i przekonywa dziennikark, e ?wszystkie koperty i wydruki wykona na swj koszt?. ? Prawie 90 procent kopert rozniosem ? zapewnia. Ani sowem nie wspomnia, e zdecydowa si kandydowa do Rady Miasta Rzeszowa przede wszystkim, by reprezentowa w niej interes mieszkacw osiedla i samej spdzielni. e od tego, ilu reprezentantw spdzielnia bdzie miaa w radzie zaley midzy innymi wysoko opat mieszkaniowych oraz komfort i jako zamieszkiwania na osiedlu, ktrym administruje. e w interesie jego mieszkacw jest jego popieranie, gdy nie spad z ksiyca, jak chociaby pose PiS do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Porba narzucony Podkarpaciu z Warszawy.

Czas na oficjalne rekomendacje

Inna sprawa, e kandydaci ubiegajcy si o mandaty radnych reprezentujcy spdzielczo, powinni otrzymywa oficjalne rekomendacje organw spdzielni mieszkaniowych. W podejmowanych uchwaach powinna by take okrelana pomoc na jak mog liczy. Obligowaoby to ich m.in. do systematycznego skadania informacji z dokona zwizanych z realizacj zdobytego mandatu radnego. Wwczas Patrol Obywatelski jakiej gazety nie mgby uczyni nawet najmniejszego zarzutu zwizanego z pomoc spdzielni dla swych kandydatw.

Wkrtce przypadnie 25-rocznica powstania samorzdu terytorialnego w Polsce. Najwyszy czas, aby spdzielczo zaja nalene w nim miejsce. Edwardowie Supki i Janusze Przetaczniki wskazuj drog, aby to stao si faktem.

Henryk Nicpo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka