Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Na obecnym etapie prac nie mona przesdza czy ustawa bdzie czy nie bdzie ?knotem?

PDF Drukuj Email

PRACE KOMISJI W TOKU

Wywiad z Janem Burym przewodniczcym klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Jeden z najwikszych polskich autorytetw z zakresu ekonomii na wiecie, profesor Witold Kieun, nie zostawia suchej nitki na przemianach gospodarczych po 1989 r. w wywiadzie udzielonym ?Dziennikowi ? Gazeta Prawna? powiedzia wprost, e Polska zostaa okradziona i potraktowana jak afrykaska kolonia przez midzynarodowy kapita podczas transformacji ustrojowej i gospodarczej.

Swj wywd popar mnstwem konkretnych przykadw. Win za to obarczy niekompetentnych i nieuczciwych ludzi zawiadujcych Polsk transformacj. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe zajmie stanowisko w sprawie tych oskare ?
Stanowisko PSL w sprawie procesw gospodarczych majcych miejsce po 1989 r. w Polsce jest powszechnie znane. Dawalimy mu wyraz w dokumentach programowych, stanowiskach wadz PSL i wypowiedziach politykw naszej partii. Niejednokrotnie wypowiadalimy si krytycznie o kierunkach polityki gospodarczej czy procesach prywatyzacyjnych. Ju na samym pocztku transformacji, w 1990 r., jeszcze jako PSL - Odrodzenie zgosilimy ?Korekcyjny Program Gospodarczy? bdcy alternatyw wobec realizowanej wwczas polityki. Przypomnie te trzeba zdecydowane decyzje personalne premiera Waldemara Pawlaka w odniesieniu do osb odpowiedzialnych za prywatyzacj Banku lskiego, czy decyzje ministra skarbu Mirosawa Pietrewicza zwizane z prywatyzacj ?Domw Centrum?. Krytyczn ocen 15 pocztkowych lat przemian gospodarczych zawarlimy w ?Programie Spoeczno ? Gospodarczym Polskiego Stronnictwa Ludowego? uchwalonym na VIII Kongresie PSL w padzierniku 2004 r.

Jest ponadto wiele innych przykadw obrony polskich interesw gospodarczych przez politykw PSL. Trzeba jednak wyranie zaznaczy, i partia polityczna ponosi tyle odpowiedzialnoci za sytuacj w kraju, ile posiada spoecznego poparcia. Profesor Kieun wypowiadajc swoje opinie korzysta z konstytucyjnych gwarancji wolnoci sowa. W PSL nie zamierzamy recenzowa kadego wystpienia dotyczcego sytuacji w kraju. Te opinie mog by natomiast wskazwk dla wyborcw przy podejmowaniu decyzji o poparciu udzielanemu poszczeglnym ugrupowaniom.Obecnie wielka gra polityczna w Sejmie toczy si o majtek spdzielczy. Coraz goniej mwi si, e lobby antyspdzielcze dy do przygotowania ustawy, ktra ma by kluczem do jego zagarnicia przez midzynarodow finansjer. Spdzielcy alarmuj, e gra toczy si midzy innymi o nieruchomoci w centrach wielkich miast i resztki przemysu spoywczego znajdujcego si w rkach polskich, czyli spdzielcw. Czy w tej sprawie spdzielcy mog liczy na Polskie Stronnictwo Ludowe ?


Spdzielczo moga w przeszoci, moe obecnie i bdzie w przyszoci moga liczy na popieranie przez PSL. I nie s to sowa rzucane na wiatr. W minionej kadencji doprowadzilimy do przyjcia przez midzyresortowy zesp raportu o stanie polskiej spdzielczoci. Byo to wydarzenie bez precedensu w caej 20 ? letniej historii przemian gospodarczych w Polsce. W tej kadencji Klub PSL zoy w Sejmie projekt ustawy Prawo spdzielcze, ktrego przepisy maj stworzy takie warunki do rozwoju spdzielczoci, jakie ta forma gospodarowania posiada w innych krajach. Przejmowaniu majtku spdzielczego ma zapobiega zasada niepodzielnoci funduszu zasobowego, choby nawet czciowa. Ma to zasadnicze znaczenie dla zachowania w spdzielczoci majtku bdcego efektem pracy spdzielcw. Obowizujce obecnie rozwizanie cakowitego podziau majtku w trakcie likwidacji spdzielni, nie do e sprzeczne z trzeci midzynarodow zasad spdzielczoci, odbiega od rozwiza europejskich i stwarza moliwo przejcia dorobku niekiedy wielu pokole spdzielcw przez podmioty spoza sektora spdzielczego lub przez indywidualne osoby. Zaproponowane zmiany podatkowe maj przywrci ekonomiczne wizi czonkw ze spdzielniami, wzrost ich zainteresowania sytuacj spdzielni i aktywnoci. Wychodz wic naprzeciw oczekiwaniom autentycznym spdzielcom.


Ruch ludowy ma ponad 120 lat i zawsze broni polskiej spdzielczoci, a projekt prawa spdzielczego zgoszony przez PSL w 99 procentach oddaje interesy rodowiska to paskie sowa z konferencji prasowej zorganizowanej przez PSL w Sejmie, jak i Paskiej wypowiedzi podczas Kongresu Polskiej Spdzielczoci w listopadzie 2012 r. Czy spdzielczo w dalszym cigu jest wana dla PSL ?


Jak to ju wykazaem spdzielczo z uwagi na wartoci jakie niesie i zasady, o ktre jest oparta jest wana nie tylko dla PSL. Jest wana dla systemu spoeczno ? gospodarczego kraju . Z niegasncym zdumieniem obserwujemy brak zrozumienia dla tej formy gospodarowania w wielu polskich rodowiskach politycznych. I to mimo wysikw czynionych przez nas jak spdzielcw. Do osb uprzedzonych do spdzielczoci nie przemawiaj te argumenty, ktre wskazuj na wiksz odporno spdzielni na zjawiska kryzysowe. Nie zauwaa si, e spdzielnie daj prac prawie 300 tys. osb, przy czym zatrudniaj wicej ni przecitna dla Polski liczb kobiet, osb z orzeczon niepenosprawnoci, osb starszych i gorzej wyksztaconych. A wic z grup zagroonych wykluczeniem spoecznym. W rozwaaniach na temat spdzielczoci pomijany jest zupenie aspekt stowarzyszeniowy wcale nie marginalny w dziaalnoci spdzielczej. Znam wiele spdzielni, ktre prowadz wietlice, domy kultury, maj place zabaw, wspieraj finansowo rnego rodzaju imprezy kulturalne. Piszc projekt prawa spdzielczego Klub PSL chcia stworzy waciwe warunki do realizacji przez polsk spdzielczo postanowie Deklaracji Spdzielczej Tosamoci oraz po wielokro powtarzanych na rnych gremiach spdzielczych postulatw. Przytoczone moje sowa nie straciy nic ze swej aktualnoci.


Komisja sejmowa proceduje nad pakietem ustaw spdzielczych, gdzie za projekt wiodcy uznano projekt PSL ( druk 980 ). Projekt skada si z dwch czci : czci oglnej, dotyczcej funkcjonowania organw i czci szczegowej, dotyczcej rnych bran spdzielczych tj. bankw spdzielczych, rolniczych spdzielni produkcyjnych, spdzielni kek rolniczych, gminnych spdzielni. Jak ocenia Pan fakt, i czci szczegowe nie s przedmiotem prac tej Komisji i za takim rozwizaniem opowiedzia si rwnie przedstawiciel wnioskodawcw Marek Gos ?


Prace Komisji s w toku. Wiele jeszcze moe si zmieni. Rozmawiamy na ten temat z innymi ugrupowaniami sejmowymi, aby uzyska wikszo dla naszych propozycji. W toku dalszych prac bdzie moliwo zgaszania poprawek. Jednake trzeba pamita, e w trakcie procesu legislacyjnego wszelkie propozycje podlegaj gosowaniu i przechodz te, ktre zyskuj wikszo. Std tak wany jest stay lobbing na rzecz konkretnych rozwiza.


Szef zespou ekspertw prof. Krzysztof Pietrzykowski wyrazi nastpujcy pogld : Bdem byo przyjcie jako projektu wiodcego rozwiza zawartych w druku 980 z uwagi na bdy logiczne, stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne, co oznacza faktyczne zdezauwowanie projektu PSL. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe zamierza si odnie do tych sw ?


Nie bdziemy si spiera o sowa. Znam inne, pozytywne, opinie o naszym projekcie.


Powoanie prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego, sdziego Sdu Najwyszego, na szefa zespou ekspertw majcych doradza w sprawie ustawy spdzielczej amie jedn z podstawowych zasad pastwa prawa, e nie mona by sdzi we wasnej sprawie. Jest przecie sdzi Sdu Najwyszego. Kiedy przy jego pomocy ustawa o spdzielczoci zostanie uchwalona, dojdzie do sytuacji, e czowiek, ktry przygotowa projekt ustawy i co wicej by ekspertem w Komisji Nadzwyczajnej, bdzie take rozstrzyga spory jakie zapewne pojawi si przy jej stosowaniu. Dlaczego Sejm, najwysza w pastwie wadza ustawodawcza, na to pozwala ?


Nie zapominajmy, e istnieje instytucja wyczenia sdziego, ktra zapobiega konfliktom interesw. Profesor Pietrzykowski jest tylko ekspertem, a decyzje podejmuj parlamentarzyci, ktrzy mog kierowa si uwagami ekspertw, albo nie.


Pan jako dugoletni parlamentarzysta pracowa nad niejednym projektem ustawy. Czy znana jest Panu praktyka, e najpierw proceduje si ustaw, a po skoczeniu okrela si tytu ustawy ?


W trakcie prac komisyjnych zdarzaj si przypadki powrotu do spraw ju rozpatrzonych i ich zmiana pozwalajca zachowa spjno ustawy. Tytu ustawy powinien korespondowa z jej treci. Std nie jest bdem praca nad nim w kocowym etapie.


Czy znane s Panu praktyki, e projekt poddany konsultacjom spoecznym to inny projekt ni ten, nad ktrym pracuje Komisja ?


Skierowanie kadego projektu ustawy do pierwszego czytania musi by poprzedzone konsultacjami. Regulamin Sejmu w art. 34 ust. 3 nakada na wnioskodawc obowizek przedstawienia wynikw konsultacji. Komisje pracuj zatem nad projektami, ktre byy przedmiotem konsultacji. Nie oznacza to, i w trakcie prac parlamentarnych przedoony projekt nie moe ulega zmianie.


Czy nie wydaje si Panu, e przy takiej formie procedowania oraz szacunku do wygaszanych przez PSL deklaracji obrony spdzielczoci jedynym godnym i honorowym zachowaniem bdzie niedopuszczenie do uchwalenia tego knotu legislacyjnego ?


Na obecnym etapie prac nie mona przesdza czy ustawa bdzie czy nie bdzie ?knotem? . Proces legislacyjny jest dopiero w swojej pocztkowej fazie.


Co naley zrobi, aby ustawa o spdzielczoci nie staa si kolejnym skokiem na kas, jaki obnay profesor Kieun ?


Naley doprowadzi do uchwalenia takich przepisw Prawa spdzielczego, ktre zapobiegnie takim praktykom. Bdzie to moliwe, jeeli wsplnie przekonamy do proponowanych rozwiza sejmow wikszo.

Rozmawia Henryk Nicpo


 

reklama

Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka