Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Dla lobby antyspdzielczego ch wzicia udziau w wysuchaniu publicznym ponad tysica obrocw wspdzielczoci by bardzo z informacj

PDF Drukuj Email


KONTRATAK ROZPACZYPrawo zabrania gosu w wysuchaniu publicznym przed komisja nadzwyczajn do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego otrzymao 1346 osb. W tym ponad tysic sprzeciwiajcych si zapisom ustawowym forsowanych przez pose Lidi Staro. Mona powiedzie, ze po raz pierwszy po 1989 r. spdzielcy zdecydowali si gremialnie w tak duej skali przerwa milczenie w obronie wasnych interesw i przemwi na forum publicznym, przed komisj sejmow, wasnym gosem. Nie wstydzi si swych przekona.


Dla lobby antyspdzielczego, za ktrym stoi wielki midzynarodowy kapita i deweloperzy musia by to nie lada szok. Naprdce trzeba byo znale odpowied na pytanie, skd si wzio a tylu obrocw spdzielczoci, w tym spdzielczoci mieszkaniowej? Trzeba byo przygotowa grunt, aby w czasie, gdy bdzie ustalana ostateczna tre poszczeglnych zapisw ustaw spdzielczych, propozycje obrocw spdzielczoci mogy by w jaki sposb dyskredytowane. W tej sytuacji zadanie, jakie stano przed pose Lidi Staro, ktra niezmordowanie, konsekwentnie i metodycznie zwalcza spdzielczo nie byo proste. I trzeba przyzna, e 24 czerwca 2013 r na wyjazdowym posiedzeniu komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego w Centrum Konferencyjno- -Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie dokonywaa wrcz cudw w dyskredytowaniu spdzielczoci.


Formalne policzkowanie spdzielcw


Pose Lidia Staro swoje uderzenie w obrocw spdzielczoci rozpocza od prby ich pogrenia na paszczynie formalnej.

- Chciaam zabra gos wycznie w kwestii formalnej ? poinformowaa zaraz po otwarciu wysuchania.

Nastpnie gosem penym troski zacza mwi:

- Dostaj sygnay od paru dni. Za wczoraj wieczorem dostaam maila. Pniej siedziaam przez ca noc i sprawdzaam, czy rzeczywicie informacje zawarte w tym mailu s wiarygodne, czy s prawdziwe. Informacje i sprzeciw stowarzysze, ktre do mnie wystpiy i przysay do mnie taki dokument, dotyczcy organizacji tego wysuchania publicznego. A moe nie tyle samej organizacji, co weryfikacji... Spdzielcy wskazywali, e wszystko zostao zorganizowane przez Krajow Rad Spdzielcz i przesyali mi odpowiednie dokumenty to potwierdzajce. Jednak wskazywali jeszcze na rzeczy duo bardziej istotne? Mylaam, e bd tu dzisiaj z nami przedstawiciele Biura Legislacyjnego, bo chciaam zada im pytanie? Bd mwia wycznie o faktach.

Pierwsza rzecz, ktra jest na stronie internetowej. Mamy tam okoo tysica osb i podmiotw, ktre chc dzisiaj zabra gos. Ludzie, ktrzy do mnie wystpili (reprezentuj wiele stowarzysze, a w tym Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich) wskazuj m. in., e te zgoszenia nie zostay podpisane zgodnie z wymogami reprezentacji podmiotu, jaki jest zawarty w Krajowym Rejestrze Sdowym. Czyli nie zostay podpisane przez dwie osoby. To jest pierwszy zarzut. (?).

- Druga z rzecz te jest bardzo istotna - kontynuowaa. - Brak zaczonych penomocnictw. Dotyczy to osb nieupowanionych do reprezentacji podmiotu na zewntrz wedug Krajowego Rejestru Sdowego. Jeeli nie mamy penomocnictw, jeeli wymagamy penomocnictw od stowarzysze, to 102 osoby takich penomocnictw nie maj. Brakuje im stosownych uchwa. (?). Czy tak by powinno.

Nastpnie dodaa:

- 57 osb nie wypenio wszystkich rubryk zgoszenia.

Nie zawahaa si te podkreli:

- Jest jeszcze bardzo istotna rzecz. 288 zgosze przygotowaa Krajowa Rada Spdzielcza. Ja uwaam, e jest to typowy lobbing. W moim przekonaniu moe to (?) wpywa na stosowanie nielegalnych dziaa lobbingowych. Zgoszenia s wszdzie, powiedziaabym napisane i wypeniane, wrcz podobnym charakterem pisma. Nie wiem, czy podpisy pod tymi zgoszeniami s prawdziwe, czy nie. Natomiast na kocu tych zgosze jest napisane, eby zgasza si do Krajowej Rady Spdzielczej. Nie s to druki sejmowe.

Spdzielcy zgromadzeni na wielkiej sali Centrum Konferencyjno- -Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie byli zszokowani wywodami pose Staro. Jeszcze piekielniej, gdy oskarya Krajow Rad Spdzielcz o stosowanie nielegalnych dziaa lobbingowych. Gdy oskarya nie midzynarodowy kapita oraz rne grupy interesu, ktre d do zagarnicia spdzielczego majtku oraz deweloperw, ale Krajow Rad Spdzielcz o nielegalny lobbing! Arogancja pose Lidii Staro i stojcych a ni grup nacisku przekroczya wszelkie granice przyzwoitoci.

Po krtkiej wymianie uwag z przewodniczcym komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego posem Markiem Gosem, kontynuowaa:

- Prosz pastwa, ja si nie wypowiadam w tej chwili o tym, czy chc mnie pastwo sucha, czy nie. Nie ma te przedstawicieli Biura Legislacyjnego. Ja tylko pytam pana dyrektora, czy jeeli s tego typu zarzuty, a ja mam je tu sygnalizacyjnie zapisane, e dane zgoszenie jest niezgodne z zasadami reprezentacji, e jest brak penomocnictw, czy weryfikacja osb dopuszczonych do wysuchania zostaa przeprowadzona w sposb prawidowy? Zarzuty dostaam przecie na pimie. Ja musze na nie reagowa, poniewa byaby to wtedy przesanka? Tym bardziej, e to stowarzyszenie skierowao spraw do prokuratury (?).

Policzki, jakie wymierzaa pose Lidia Staro swymi sowami setkom spdzielcw przybyych z caej Polskie byy co najmniej niestosowne. Nic dziwnego, e wzburzenie nimi roso na sali z kad chwil. Tymczasem ona z kamienn twarz grzmiaa:

- Jeeli posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej, wysuchanie publiczne organizuje Krajowa Rada Spdzielcza, ktra na drukach sejmowych pisze na kocu, e prosi, aby si zgasza i sama wypenia te druki oraz przesya je do rnych spdzielni, to naley to po prostu wzi pod uwag. Gdyby byy pytania, to do dyspozycji pastwa jest tutaj przedstawicielka tego stowarzyszenia. To s powane zarzuty, panie dyrektorze. Moe ona po prostu panu pokae, jak to wyglda w dokumentach. Ja mam t bardzo powan wtpliwo i dlatego o tym musz powiedzie, aby to posiedzenie naszej komisji byo przede wszystkim praworzdne. Oczywicie, ono jest zorganizowane przez Krajow Rad Spdzielcz. Ona jest tutaj w wikszoci. S zwizki i spdzielnie, bo wiadomo, e dysponuj one finansami, a nie czonkowie. Natomiast my musimy przeprowadzi weryfikacj i sprawdzi czy jest ona odpowiednio przeprowadzona.

Oskarenia Lidii Staro dobitnie wiadczyy o tym, e lobby antyspdzielcze byo zaskoczone liczebnoci spdzielcw na wysuchaniu publiczny. Liczebnoci, ktrej nie mona zbagatelizowa ot tak sobie, nad ktr nie mona przej do porzdku dziennego. Aby zminimalizowa znaczenie tego faktu ikona lobby antyspdzielczego, musiaa si tym razem przebra w szaty obrocy spdzielczoci i powtarza oskarenia:

-Tutaj jest pani, ktra nadesaa jeden z maili, chyba najistotniejszy z maili, ktre zostay mi przesane. Ja dostarcz panu tre tego maila.

Droga do wysuchania publicznego otwarta

Przeciwko prbie niedopuszczenia przez Lidi Staro do odbycia wysuchania publicznego zdecydowanie wystpi czonek komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego, Romuald Ajchler (SLD):

- Pani pose, ja absolutnie nie zgadzam si z tym, co pani powiedziaa. Organizatorem wysuchania publicznego jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek pana posa Dery przyjty przez Komisj jednogonie. Ja miaem te wtpliwoci, ktre pani dzisiaj wyraa wtedy, kiedy zgaszaem wniosek o przeoenie terminu wysuchania publicznego o 3 tygodnie. Po to, abymy o tych wtpliwociach, o ktrych pani mwi, po tych 3 tygodniach ju nie mwili. Nie zgodzilicie si pastwo z tym wnioskiem. Std mamy dzisiaj tak sytuacj, jak mamy.

- Tych ludzi, ktrzy przyjechali, ktrzy zgosili ch zabrania gosu, powinnimy wysucha - podkreli. - W naszym interesie, w interesie posw, ktrzy bd rozstrzyga o jakoci ustaw spdzielczych, jest uzyskanie wiedzy od tych ludzi, ktrzy na co dzie s ze spdzielniami i ktrzy na co dzie spotykaj si z problemami. Dzikuj bardzo.

Powstajcy spr o to, czy wysuchanie si powinno odby, czy te nie, wyciszy przewodniczcy nadzwyczajnej komisji, pose Marek Gos (PSL):

Szanowni pastwo, dzikuj za gosy pastwa posw w dyskusji. Poniewa ten temat zosta poruszony przez pani pose, chc odczyta przygotowan przez Biuro Komisji Sejmowych, przez Wydzia Informacji i Obsugi Sekretariatw Komisji oraz Zesp do Spraw Zawodowej Dziaalnoci Lobbingowej, notatk subow:

?Rejestracja wnioskw zgoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy zwizana jest z koniecznoci nadania skadanemu wnioskowi unikatowego numeru. Kancelaria Sejmu przyja nastpujcy system nadawania numerw:

- liczba porzdkowa wedug kolejnoci rejestracji,

- numer druku, do ktrego dany podmiot skada zgoszenie zainteresowania.

W przypadku, gdy dany podmiot skada zgoszenie zainteresowania do kilku projektw ? informowa dalej pose Gos - przyjto nastpujc zasad - liczba porzdkowa wedug kolejnoci rejestracji, najniszy numer z drukw, do ktrych dany podmiot skada zgoszenie zainteresowania. Nadanie numerw wnioskom jest niezbdne tylko ze wzgldw technicznych. Umoliwia to rejestracj wnioskw w systemie komputerowym, a ta - zamieszczenie listy osb zgoszonych do wysuchania publicznego w Systemie Informacyjnym Sejmu. Jeeli ten sam podmiot zgosi si na kilku wnioskach do rnych numerw drukw, rejestrowany by jako jeden wniosek, aby na stronie internetowej sejmu nie dublowa nazwisk osb, ktre zgosiy udzia w wysuchaniu publicznym.?

Poinformowa rwnie:

- Natomiast zarzuty, o ktrych pani pose Staro bya uprzejma powiedzie, jeeli s zgoszone do prokuratury; zarzuty, e kto niezgodnie z prawd co owiadczy, niezgodnie z prawem co podpisa, czy zoy niezgodne z prawem owiadczenia, nie s przedmiotem naszego dzisiejszego rozstrzygania.

W ten sposb kontratak formalny pose Lidii Staro, by nie dopuci wszelkimi metodami do wysuchania publicznego przed komisja nadzwyczajn ostatecznie si zaama. Widzc to, jeszcze bardziej zajadle atakowaa spdzielcw sprzeciwiajcych si projektom ustaw firmowanych jej nazwiskiem. Prbowaa ich dyskredytowa na rne sposoby. A nazbyt czsto oskaraa ich o poczynania, jakie sama poczynia.

Henryk Nicpo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka