Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Forsowana przez PO nowa ustawa o spdzielniach mieszkaniowych pena puapek dla spdzielcw i polskich rodzin

PDF Drukuj Email


OBUDNE OBIETNICE

Projekt tzw. reformy spdzielczoci mieszkaniowej, a w rzeczywistoci zmierzajcy do jej likwidacji, forsowanym przez grup posw Platformy Obywatelskiej na czele z :Lidi Staro coraz wicej osb obnaa bez reszty. Z rnych powodw poddaj go krytyce nawet Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Sdownictwa i prokurator generalny.

Tymczasem Lidia Staro powtarza przy rnych okazjach, jak mantr: Wielkimi krokami zblia si koniec czasu tyrani prezesw spdzielni mieszkaniowych. Przygotowany projekt ustawy o spdzielniach mieszkaniowych wprowadza szereg uatwie dla spdzielcw i zakada prawny kaganiec zym prezesom spdzielni. Zapewnia, e jej celem nie jest likwidacja spdzielni, a ochrona posiadaczy mieszka o statusie odrbnej wasnoci, ktrzy rezygnuj z czonkostwa w spdzielni. Przekonuje, e chce im tylko umoliwi m.in. wpyw na sposb zarzdzania nieruchomoci, w tym wysoko opat.

Wedug spdzielcw o bardziej obudn argumentacj trudno. Dlatego zaczli nazywa PO - Platform Obudy.

Szczeglnie szkodliwy zapis

Prezes Maopolskiego Zwizku Rewizyjnego Spdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, Marek Juszkiewicz, jako przykad bezwzgldnej hipokryzji ze stromy autorw nowej ustawy o spdzielniach mieszkaniowych, w tym Lidii Staro, podaje zapis, ktry mwi, e jeli w budynku spdzielczym znajdzie si cho jedno tzw. mieszkanie w peni wasnociowe, czyli posiadajce status prawa odrbnej wasnoci, powstaje automatycznie wsplnota mieszkaniowa. Krtko mwic, wystarczy aby si znalaza jedna osoba, ktra zechce zrobi komu na zo, a wszyscy mieszkacy budynku stan pod przymusem bycia wbrew swej woli we wsplnocie mieszkaniowej.

Zwraca rwnie uwag na inny zapis umoliwiajcy przeksztacenie spdzielczych praw do lokali w pen wasno bez udziau notariusza, a wic umoliwiajcy wtrcenie spdzielczej wsplnoty w powane tarapaty np. finansowe, bezkosztowo. Kto taki musiaby tylko dopeni jedynej formalnoci, po uzyskaniu w trybie obligatoryjnym uchway okrelajcej przedmiot odrbnej wasnoci poszczeglnych lokali w danej nieruchomoci, zaoenia ksigi wieczystej. W tej sytuacji sd miaby jeno obowizek wpisania nazwiska nowego waciciela.

Ale lepcw rnej maci, ktrzy nie dostrzegaj tego co istotne, nigdy nie brakuje. Optujcy za wymazaniem spdzielczoci z mapy gospodarczej i spoecznej zwolennicy Lidii Staro, na przekr rnym logicznym, racjonalnym i yciowym argumentom przekonuj, e chodzi im tylko o zapewnienie posiadaczom mieszka o statusie odrbnej wasnoci m.in. wpywu na sposb zarzdzania caa nieruchomoci i wysoko opat.

Reanimacja Liberum veto

Spdzielcy nie pozostaj duni. Wedug nich jest to kolejny dowd na niesychan obud zwolennikw zmian, w ktrych mniejszo dostaje prawo o decydowania ca nieruchomoci. Podkrelaj rwnie, e spdzielczo nikogo nie zmuszaa do wstpowania do spdzielni. Kady, nawet w Polsce Ludowej, mg wybudowa prywatny dom bd zamieszka w mieszkaniu zakadowym, spdzielczym lub komunalnym. Kady stajc si czonkiem spdzielni oprcz uzyskania licznych praw, w tym prawa do uzyskania mieszkania w budownictwie spdzielczym, zobowizywa si do wywizywania si z obowizkw cicych na czonkach spdzielni. ? wiat jest tak urzdzony, e wszyscy oprcz korzystania z rnych praw, musz wywizywa si take ze swych obowizkw ? dodaj.- Dlatego jeli kto rezygnuje z bycia czonkiem spdzielni, to powinien wzi pod uwag, e na wasne yczenie pozbawia si praw, jakie maj pozostali spdzielcy. To jego indywidualny wybr!

W tym kontekcie warto zwrci uwag na zdanie wielu propastwowcw. Wedug nich nie moe by tak, e pastwo bdzie premiowao jakiekolwiek destrukcyjne dziaanie, w tym na niwie spdzielczoci, bo wczeniej czy pniej obrci si ono przeciwko pastwu. Przypominaj przykad ?Liberum veto?, ktre doprowadzio do upadku Rzeczypospolitej. W tym przypadku rwnie gos jednostki by waniejszy od zdania wikszoci i dla wszystkich okaza si zgubny. Teraz, gdy taka zasada zacznie obowizywa w spdzielczoci mieszkaniowej, to dlaczego w przyszoci, nie moe zosta zastosowana na innych obszarach ycia gospodarczego i funkcjonowania pastwa. Na przykad, dlaczego nie wzmocni egoizmu praw wacicieli nieruchomoci wywaszczanych pod budow autostrad? Zasuguj przecie oni bardziej na uwzgldnienie ich jednostkowych interesw ni secesjonistw ze spdzielni. Wczeniej bowiem pastwo gwarantowao ochron ich nieruchomoci i zawierzajc jego organom i wadzom w swoj wasno inwestowali.

Odsiecz ze strony Krajowej Rady Notarialnej

Ruch oburzenia przeciwko pomysom siom politycznym, ktrych ikon staa si Lidia Staro wzmocnia Krajowa Rada Notarialna. Wstpujc przeciwko reformowaniu spdzielczoci wysuna argumenty innej natury . Wedug niej pomys uwaszczania spdzielcw bez udziau notariuszy jest bardzo grony dla bezpieczestwa obrotu nieruchomociami.

Dla notariuszy co najmniej niepowanie brzmi sowa pose Staro, e nabycie prawa odrbnej wasnoci dla nieruchomoci przez dotychczasowych spdzielcw nie jest transakcj kupna-sprzeday, ale czyst formalnoci. Dlatego akt notarialny tylko niepotrzebnie j podraa. Przypominaj, e bior honorarium nie tylko za zweryfikowanie dokumentw. Dla pastwa i przeciwdziaania potencjalnym oszustwom i naduyciom prawa na wielu obszarach bardzo wane jest wiarygodne potwierdzenie kto nabywa wasno, a w konsekwencji zostanie wpisany do ksigi wieczystej jako waciciel nieruchomoci. W tym kontekcie zwracaj uwag na to, e uchwaa zarzdu lub rady nadzorczej spdzielni ma charakter dokumentu wewntrznego. Figuruje w nim najczciej pojedyncza osoba. Natomiast otwart pozostaje kwestia wyjanienia, czy mieszkanie jest wspln wasnoci, czy tylko jednego maonkw. Obowizek stwierdzenia tego ciy wanie na notariuszu. Ma on ustawowo przeciwdziaa sytuacji, w ktrej jeden partner yciowy chce kosztem drugiego zaspokoi tylko wasne interesy i prawa.

Krajowa Rada Notarialna zwraca rwnie uwag ma to, e dcy do unicestwienia spdzielni zapominaj, e na notariuszach ciy obowizek dopilnowania kwestii spadkowych.

Odsiecz ze strony Krajowej Rady Sdownictwa

Z innych powodw przeciwnikiem forsowanego przez Platform Obywatelsk projektu ustawy o spdzielniach mieszkaniowych staa si Krajowa Rada Sdownictwa. Zakwestionowaa ona m.in. celowo zmuszania wszystkich spdzielni do zakadania strony internetowej, na ktrej miayby by opublikowane m.in. statut, regulaminy, uchway i protokoy obrad organw spdzielni, protokoy lustracji oraz roczne sprawozdania finansowe. Zwrcia ona uwag, e cz spdzielni, zwaszcza mniejszych, nie ma wasnej strony internetowej, gdy wie si to z niemaymi kosztami jej stworzenia, utrzymywania i aktualizowania.

Odsiecz ze strony prokuratora generalnego

Natomiast prokuratur generalny zarzuci projektowi niekonstytucyjno w sprawach zwizanych z uregulowaniem wasnoci gruntw. Kwesti, ktr podnis jest bardzo wana i zlekcewaenie jego ostrzeenia moe doprowadzi do olbrzymiego wstrzsu majtkowego w Polsce. Wielkim zagroeniem dla spdzielcw zmuszonych przeksztaci si we wsplnoty mieszkaniowe jest moliwo utraty wasnoci swych mieszka. Chodzi o to, e wiele spdzielni wybudowao swoje osiedla i budynki w okresie PRL na gruntach cudzych. Projekt zakada, e w cigu dwch lat posiadajcy status prawa odrbnej wasnoci zrzeszenie we wsplnotach mieszkaniowych uzyskaj grunt na wasno za darmo przez tzw. przemilczenie. Ale bdzie to mogo nastpi tylko w sytuacji, jeli w tym czasie nie upomni si o swoj nieruchomo waciciel. W tej sytuacji jest wicej ni pewne, e w przypadku gruntw nalecych do osb prywatnych tak si stanie

Pastwo, czy te gmina te nie bd mogy zaniecha cicego na nim obowizku. W przeciwnym razie osoby odpowiedzialne w tym zakresie zostan oskarone o dziaanie na ich szkod. Ale bd miay prawo, z ktrego mog nie skorzysta, odda grunt zainteresowanym, w tym spdzielniom, w uytkowanie wieczyste.

Niezalenie od tego osoby prywatne posid prawo do skadania roszcze o odszkodowanie. W Warszawie i wielkich miastach w gr wchodz wielkie pienidze. W praktyce bdzie to oznacza przerzucenie na spdzielcw finansowych skutkw dekretw nacjonalizacyjnych z PRL. Pastwo lub gminy zrzuciyby w ten sposb z siebie cicy na nich ciar wypaty odszkodowa dawnym wacicielom gruntu lub ich spadkobiercom.

Biorc tylko ten fakt pod uwag musi przeraa cierpki smak mieszka w peni wasnociowych wedug projektu ustawy lansowanej przez posw Platformy Obywatelskiej, ktrym przewodzi pose Lidia Staro.

Inne puapki

Do tego dochodzi mnstwo kwestii drobniejszych zawartych w forsowanej ustawie o spdzielniach mieszkaniowych. Jedn z nich jest pokusa uzyskania udziau w majtku spdzielni, np. w dziace parkingowej, w wewntrznych drogach osiedlowych, czy te domu kultury. Autorzy projektu ustawy nazywaj ten pomys ?penym upodmiotowieniem wacicieli mieszka.?

Spdzielcy, a przede wszystkim polskie spoeczestwo, maj na szczcie coraz wiksz wiadomo, e nie wszystko zoto co si wieci. Np. za forsowan ustaw kryje si eksplozja konfliktogennoci zwizana z parkingami, zwaszcza w wikszych miastach, gdzie wspwacicielami miejsc do parkowania moe by od kilkudziesiciu do kilkuset spdzielcw. Kady, kto ma cho troch oleju w gowie zdaje sobie rwnie spraw z tego, e nie da si zarzdza majtkiem, ktry jest wspwasnoci mnstwa osb majcych rne interesy i preferencje. Do tego dochodzi groba chaotycznego podziau majtku spdzielni. Na spdzielczych osiedlach istnieje bowiem wsplna infrastruktura drogowa, socjalna, owiatowa, kulturalna itd. Stanowi to istotn przeszkod na drodze do przeksztacenia przeksztacenie spdzielni we wsplnoty. Grozi rwnie paraliem ycia na wsplnotowych osiedlach.

Krtko mwic wszystkie argumenty grupy posw zwizanych z Lidi Staro promujce konieczno uchwalenia ustawy o spdzielniach mieszkaniowych w zderzeniu z rzeczywistoci okazuj si mocno nietrafione, faszywe i szkodliwe dla polskie racji stanu. A co najwaniejsze, spdzielcy w caej Polsce zaczynaj zdawa sobie spraw, e za piknymi sowami kryje si mnstwo puapek i obietnic bez pokrycia. Krtko mwic frazesy, jakie gosz, cuchn z daleka obud.

Henryk Nicpo
 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka